Author Archives: tiengtrung

Bài 10: Tạm biệt trong tiếng Trung

(1)时间过得真快(shí jiān guò dé zhēn kuài). Time dose fly. (2)我们来跟您告别(wǒ men lái gēn nín gào bié). (3)这是一个小礼物(zhè shì yí gè xiǎo lǐ wù),请收下(qǐng…
Continue reading

Bài 09: Nhờ giúp đỡ trong tiếng Trung

(1)对不起(duì bu qǐ),我要下车(wǒ yào xià chē). Excuse me, I want to get off. (2)你能帮我一个忙吗(nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma)? Can you…
Continue reading

Bài 09: Gọi điện thoại trong tiếng Trung

(1)喂(wèi),找谁(zhǎo shuí)? Hello! Who are you looking for? (2)请(qǐng)问(wèn),桑(sāng)德(dé)拉(lá)在(zài)吗(ma)? Excuse me, is Sandra there? (3)她现在不在(tā xiàn zài bù zài). She is not here…
Continue reading

Bài 07: Gửi thư trong tiếng Trung

(1)我要寄一封信(wǒ yào jì yī fēng xìn). I would like to send a letter. (2)挂号信还是平信(guà hào xìn hái shì píng xìn)? Is it a…
Continue reading