a o e i i er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iu ian in iang ing iong u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün

a

o

e

er

ai

ao

ou

an

en

ang

eng

yi

ya

yao

ye

you

yan

yin

yang

ying

yong

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

yu

yue

yuan

yun

b

p

m

f

ba

pa

ma

fa

bo

po

mo

fo

me

bai

pai

mai

bei

pei

mei

fei

bao

pao

mao

pou

mou

fou

ban

pan

man

fan

ben

pen

men

fen

bang

pang

mang

fang

beng

peng

meng

feng

bi

pi

mi

biao

piao

miao

bie

pie

mie

miu

bian

pian

mian

bin

pin

min

bing

ping

ming

bu

pu

mu

fu

d

t

n

l

da

ta

na

la

de

te

ne

le

dai

tai

nai

lai

dei

nei

lei

dao

tao

nao

lao

dou

tou

nou

lou

dan

tan

nan

lan

den

nen

dang

tang

nang

lang

deng

teng

neng

leng

dong

tong

nong

long

di

ti

ni

li

lia

diao

tiao

niao

liao

die

tie

nie

lie

diu

niu

liu

dian

tian

nian

lian

nin

lin

niang

liang

ding

ting

ning

ling

du

tu

nu

lu

duo

tuo

nuo

luo

dui

tui

duan

tuan

nuan

luan

dun

tun

lun

nüe

lüe

g

k

h

ga

ka

ha

ge

ke

he

gai

kai

hai

gei

kei

hei

gao

kao

hao

gou

kou

hou

gan

kan

han

gen

ken

hen

gang

kang

hang

geng

keng

heng

gong

kong

hong

gu

ku

hu

gua

kua

hua

guo

kuo

huo

guai

kuai

huai

gui

kui

hui

guan

kuan

huan

gun

kun

hun

guang

kuang

huang

z

c

s

za

ca

sa

ze

ce

se

zi

ci

si

zai

cai

sai

zei

zao

cao

sao

zou

cou

sou

zan

can

san

zen

cen

sen

zang

cang

sang

zeng

ceng

seng

zong

cong

song

zu

cu

su

zuo

cuo

suo

zui

cui

sui

zuan

cuan

suan

zun

cun

sun

zh

ch

sh

r

zha

cha

sha

zhe

che

she

re

zhi

chi

shi

ri

zhai

chai

shai

zhei

shei

zhao

chao

shao

rao

zhou

chou

shou

rou

zhan

chan

shan

ran

zhen

chen

shen

ren

zhang

chang

shang

rang

zheng

cheng

sheng

reng

zhong

chong

rong

zhu

chu

shu

ru

zhua

chua

shua

rua

zhuo

chuo

shuo

ruo

zhuai

chuai

shuai

zhui

chui

shui

rui

zhuan

chuan

shuan

ruan

zhun

chun

shun

run

zhuang

chuang

shuang

j

q

x

ji

qi

xi

jia

qia

xia

jiao

qiao

xiao

jie

qie

xie

jiu

qiu

xiu

jian

qian

xian

jin

qin

xin

jiang

qiang

xiang

jing

qing

xing

jiong

qiong

xiong

ju

qu

xu

jue

que

xue

juan

quan

xuan

jun

qun

xun

Pinyin Chart by chinese.edu.vn