Bài 22: Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa


Video 301 câu đàm thoại tiếng Hoa bài 22: Tôi không thể đi được là 1 trong 40 video trong cuốn sách 301 câu đàm thoại tiếng Hoa được biên soạn theo chủ đề giao tiếp tiếng Trung hàng ngày cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.

Mỗi bài học đều được chuyển tải sang dạng video có hình ảnh bám sát đời sống giúp bạn học tiếng Hoa dễ dàng hơn.

→ Xem lại 301 câu đàm thoại tiếng Hoa bài 21: Mời anh tham gia

Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓

Từ mới

1. 巧 qiǎo ( xảo )

真巧啊,找到你了。

zhēn qiǎo a , zhǎo dào nǐ le .

2. 再说 zài shuō ( tái thuyết )

回头再说 huí tóu zài shuō

3. 可是 kě shì ( khả thị )

我很喜欢看中国电影,可是有一些地方看不懂。

wǒ hěn xǐ huan kàn zhōng guó diàn yǐng, kě shì yǒu yì xiē dì fang kàn bù dǒng

4. 约会 yuè huì ( yêu hội )

A 跟 B 约会

我已经跟辅导老师约会了。

wǒ yǐ jīng gēn fú dǎo lǎo shi yuè huì le .

今天我有一个重要的约会。

jīn tiān wǒ yǒu yí ge zhòng yào de yuè huì

5. 女 nǚ ( nữ )

6. 同学 tóng xué ( đồng học )

我们班有十五个同学,十个男生,五个女生。

wǒ men bān yǒu shí wǔ ge tóng xué, shí ge nán sheng, wǔ ge nǚ sheng.

7. 空儿 kōng r ( không nhi )

今天我没有空儿,你改天来吧。

jīn tiān wǒ méi yǒu kòng r , nǐ gǎi tiān lái ba .

8. 好 hǎo ( hảo )

爱一个人好难 ài yí ge rén hǎo nán

9. 见面 jiàn miàn (kiến diện )

明天我要跟一个代表团见面。

míng tiān wǒ yào gēn yí ge dài biǎo tuán jiàn miàn .

10. 话剧 huà jù ( thoại kịch )

今天电视上的话剧很有意思。

jīn tiān diàn shì shàng de huà jù hěn yǒu yì si .

11. 哎呀 āi yā ( ai nha )

12. 复习 fù xí ( phục tập )

学外语每天都要复习和练习功课

xué wài yǔ měi tiān dōu yào fù xí hé liàn xí gōng kè .

13. 画展 huà zhǎn ( họa triển )

展览会常组织一些画展。

zhǎn lǎn huì cháng zǔ zhī yì xiē huà zhǎn .

14. 刚 gāng ( cương )

我刚来中国不太习惯。

wǒ gāng lái zhōng guó bú tài xí guàn

15. 陪 péi ( bồi )

让我陪你去完你的路。

ràng wǒ péi nǐ qù wán nǐ de lù .

16. 句子 jù zi ( cú tử )

这条句子是什么意思呢 ?

zhè tiáo jù zi shì shén me yì si  ne ?

17. 封 fēng ( phong )

我妈妈寄给我一封信来。

wǒ mā ma jì gěi wǒ yì fēng xìn lái .

18. 会 huì ( hội )

首脑会议 shǒu nǎo huì yì

19. 正 zhèng ( chính )

我正看电视剧 (呢)。

wǒ zhèng kàn diàn shì jù ne

20. 高 gāo ( cao )

远走高飞 yuán zǒu gāo fēi

21. 男 nán ( nam )

男女平等 nán nǚ píng děng

NGỮ PHÁP:

1. Từ ngữ chỉ thời đoạn làm trạng ngữ :

Từ ngữ chỉ thời đoạn chỉ rõ trong một khoảng thời gian như vậy hoàn thành một động tác hay xuất hiện một tình huống nào đó. Ví dụ:

(1) 他们两天看了一本书。
tā men liǎng tiān kàn le yì běn shū .

(2) 我们好几年没见面了。
wǒ men hǎo jǐ nián méi jiàn miàn le

2. Trợ từ động thái 了:

Trợ từ đứng sau động từ chỉ động tác đang ở giai đoạn nào đó gọi là trợ từ động thái. Trợ từ động thái 了đặt sau động từ chỉ động tác đã hoàn thành. Khi có tân ngữ thì tân ngữ thường mang số lượng từ hoặc một định ngữ khác. Ví dụ:

(1) 我昨天看了一个电影。
wǒ zuó tiān kàn le yí ge diàn yǐng.

(2) 玛丽买了一辆自行车。
mǎ lì mǎi le yí liàng zì xíng chē .

(3) 我收到了他寄给我的东西。
wǒ shōu dào le tā jì gěi wǒ de dōng xi

Dạng phủ định của động tác hoàn thành là thêm 没有 vào trước động từ, sau động từ không dùng 了 。Ví dụ:

(4) 他没来。
tā méi lái.

(5) 我没有看电影。
wǒ méi yǒu kàn diàn yǐng.

Mẫu câu:

我买了两张票
wǒ mǎi le liǎng zhāng piào

真不巧,我不能去
zhēn bù qiǎo, wǒ bù néng qù.

今天你不能去,那就以后再说吧。
jīn tián nǐ bù néng qù, nà jiù yǐ hòu zài shuō ba.

我很想去,可是我有一个约会。
wǒ hěn xiǎng qù, kě shì wǒ yǒu yí ge yuè huì.

你是跟女朋友约会吗 ?
nǐ shì gēn nǚ péng you yuè huì ma ?

有一个同学来看我,我要等他。
yǒu yí ge tóng xué lái kàn wǒ, wǒ yào děng tā.

我们好几年没见面了。
wǒ men hǎo jǐ nián méi jiàn miàn le.

这星期我没空儿。
zhè xīng qī wǒ méi kòng r .

Hội thoại :

张丽英:我买了两张票。请你看话剧。
zhāng lì yīng : wǒ mǎi le liǎng zhāng piào, qǐng nǐ kàn huà jù .

玛丽:是吗 ? 什么时候的 ?
mǎ lì : shì ma ? shén me shí hou de ?

张丽英:今天晚上七点一刻的。
zhāng lì yīng: jīn tiān wǎn shàng qī diǎn yí kè de.

玛丽: 哎呀,真不巧,我不能去,明天就考试了,晚上要复习。
mǎ lì : āi ya, zhēn bù qiǎo, wǒ bù néng qù, míng tiān jiù kǎo shì le, wǎn shang yào fù xí.

玛丽: 那就以后再说吧。
mǎ lì: nà jiù yǐ hòu zài shuō ba.

****

玛丽:明天有一个画展,你能去吗?
mǎ lì: míng tiān yǒu yí ge huà zhǎn, nǐ néng qù ma?

大卫:我很想去,可是明天有一个约会。
dà wèi: wǒ hěn xiǎng qù, kě shì míng tiān yǒu yí ge yuè huì.

王兰: 怎么 ? 是跟女朋友约会吗?
wáng lán: zěn me? shì gēn nǚ péng you yuè huì ma ?

大卫:不是,有个同学来看我,我要等他。
dà wèi: bú shì, yǒu ge tóng xué lái kàn wǒ, wǒ yào děng tā.

王兰:他也在北京学习吗?
wáng lán: tā yě zài běi jīng xué xí ma?

大卫: 不,刚从法国来。我们好几年没见面了。
dà wèi: bù, gāng cóng fǎ guó lái. wǒ men hǎo jǐ nián méi jiàn miàn le.

王兰:你应该陪他玩儿玩儿。
wáng lán: nǐ yīng gāi péi tā wán r wán r .

大卫:这星期我没空儿,下星期我们再去看画展,可以吗?
dà wèi: zhè xīng qī wǒ méi kòng r, xià xīng qī wǒ men zài qù kàn huā zhǎn, kě yǐ ma ?

王兰:我再问问,以后告诉你。
wáng lán: wǒ zài wèn wen, yǐ hòu gāo sù nǐ.

大卫:好。
dà wèi: hǎo.


→ Xem tiếp 301 câu đàm thoại tiếng Hoa bài 23: Xin lỗi

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

 

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

 .

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button