Bài 16: Gọi điện thoại trong tiếng Trung

Giao tiếp bằng tiếng Trung qua điện thoại là một trong những kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ người học tiếng Trung nào. Giao tiếp qua điện thoại giúp chúng ta rút ngắn được khoảng cách với gia đình, với bạn bè và đồng nghiệp.

⇒ Xem lại bài 15: Hỏi đường và giao thông

Trong công việc tự tin giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng Trung sẽ hỗ trợ đắc lực cho các cuộc hẹn gặp, trao đổi, thương lượng hay đàm phán giữa các bên với nhau.

Học tiếng Trung cơ bản: Gọi điện thoại ( 打电话 )

Phần #1: Mẫu câu thông dụng

 • 你要向哪里打电话呢?
 • Nǐ yào xiàng nǎlǐ dǎ diànhuà ne?
 • Nỉ èo xieng nả lỉ tả ten hoa nơ?
Anh muốn gọi điện đi đâu?
 • 打回越南去。
 • Dǎ huí yuènán qù.
 • Tả khuấy duê nán chuy.
Gọi về Việt Nam.
 • 写出来电话号码。
 • Xiě chūlái diànhuà hàomǎ.
 • Xiể tru(s) lái tien khọa khao mả.
Viết số điện thoại ra.
 • 好的。
 • Hǎo de.
 • Hảo tợ.
Vâng.
 • 电话接通了,请你接电话。
 • Diànhuà jiē tōng le, qǐng nǐ jiē diànhuà.
 • Tien khoa cậu thung lơ, chỉnh(s) nỉ chia tien khoa.
Điện thoại kết nối rồi, anh nghe điện thoại đi.
 • 谢谢你…….我打完了。我还寄文件。
 • Xièxiè nǐ……. Wǒ dǎ wán le. Wǒ hái jì wénjiàn.
 • Xiê xiê nỉ….. ủa tả oán lơ. Ủa khái eo chi uấn chẹn.
Cám ơn anh… Tôi gọi xong rồi. Tôi còn muốn gửi giấy tờ.
 • 你要寄什么文件?
 • Nǐ yào jì shénme wénjiàn?
 • Nỉ eo chị sẩn mơ uán chi- en?
Anh gửi giấy tờ kiểu gì?
 • 我要寄挂号文件,这个文件寄到越南多少钱?几天到?
 • Wǒ yào jì guàhào wén jiàn, zhè ge wénjiàn jì dào yuènán duōshǎo qián? Jǐ tiān dào?
 • Uả ẹo chi qua khao uấn chi- en, trơ cưa uấn chi-en chi tao duê nán tua sảo chi-en(s)? Chỉ thien tao?
Tôi gửi thư đảm bảo, giấy tờ này gửi về Việt Nam bao nhiêu tiền? Mấy ngày đến?
 • 20美元,两天到。
 • Èrshí měi yuán, liǎng tiān dào.
 • Ơ sứ mẩy doén, lẻng thien tao.
20 USD, 2 ngày tới.

Phần #2: Từ vựng

1 文件
 • wénjiàn
 • uấn chien
văn kiện, giấy tờ
2 电话
 • diànhuà
 • tien khọa
điện thoại

Ngữ pháp

Câu chủ vị

Là mẫu câu chung nhất, bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ.

Câu khẳng định

主语+谓语 Chủ ngữ và vị ngữ

Chủ ngữ: là danh từ chỉ người hoặc vật làm chủ ngữ trong câu.

Ví dụ:

 • 经理
 • Jīnglǐ
 • Chinh lỉ
Giám đốc.
 • 老板
 • Lǎobǎn
 • Láo bản
Ông chủ.

Vị ngữ: là động từ như

 • Chuy(s)
Đi
 • Khưa
Uống
 • 讨厌
 • tǎoyàn
 • Thảo dèn
Ghét
 • 我爱,他讨厌
 • wǒ ài, tā tǎoyàn
 • Ủa ai, tha thảo den
Tôi yêu, anh ta ghét

Câu phủ định

主语+不+谓语 Chủ ngữ + bù + động từ

Ví dụ:

 • 我不上课。
 • Wǒ bù shàng kè.
 • Ủa bù sang xuế.
Tôi không đi học.
 • 他不学,我不教。
 • Tā bù xué, wǒ bù jiào.
 • Tha bù xuế, ủa bù cheo.
Anh ta không học, tôi không dạy.

Ghi chú: Trong các câu phủ định với động từ thường dùng 不 nhưng cũng có trường hợp dùng 没有 có nghĩa là chưa.

 • 我没结婚。
 • Wǒ méi jiéhūn.
 • Ủa mấy chía huân.
Tôi chưa kết hôn.
 • 我没有钱。
 • Wǒ méiyǒu qián.
 • Ủa mấy dẩu chén(s).
Tôi không có tiền.

Cách đặt câu hỏi của câu chủ vị

主语+动词+吗 Chủ ngữ + động từ + ma
 • 你吃饭吗?
 • Nǐ chīfàn ma?
 • Nỉ trư(s) phan ma?
Anh ăn cơm không?

Câu trả lời

 • 我不吃饭。
 • Wǒ bù chīfàn.
 • Ủa bụ trư(s) phan.
ôi không ăn cơm.

Câu phản vấn

Đưa ra cùng lúc hai hình thức khẳng định và phủ định để người trả lời lựa chọn một trong hai hình thức đó.

 • 你吃饭不吃饭?
 • Nĭ chīfàn bù chīfàn.
 • Nỉ trư(s) phạn bu trự(s) ma?
Anh ăn cơm hay không ăn cơm?

Phần #3: Hội thoại tổng hợp

 • 请问,寄到胡志明的信要贴多少钱的邮票?
 • Qǐngwèn, jì dào húzhìmíng de xìn yào tiē duōshǎo qián de yóupiào?
 • Chỉnh(s) uân, chi tào khú trư mminhs tơ xin èo thiê tua sảo chén iếu peo(s)?
Xin hỏi, thư đến Hồ Chí Minh cầnbao nhiêu tiền tem?
 • 平信1玩,挂号的两万。
 • Píngxìn yī wán, guàhào de liǎng wàn.
 • Pính(s) xin y oàn, qùa khao tơ lẻng oàn.
Thư bình thường là 10.000, gửi đảm bảo là 20.000.
 • 你寄平信还是挂号信?
 • Nǐ jì píngxìn háishì guàhào xìn?
 • Nỉ chi pính(s) xin khái sừ quà khào xin?
Anh gửi thư bình thường hay gửi thư đảm bảo.
 • 我要寄航空的挂号信。
 • Wǒ yào jì hángkōng de guàhào xìn.
 • Uả èo chỉ kháng khung quà khao xin.
Tôi muốn gửi thư đảm bảo hàng không.
 • 这个寄到海防的文件贴一万五千元的邮票够吗?
 • Zhè ge jì dào hǎifáng de wénjiàn tiē yī wàn wǔ qiān yuán de yóupiào gòu ma?
 • Trờ chèn uấn chèn chi tào khải pháng thiê y oạn ủ chen chén tợ iếu peo câu ma?
Văn kiện này gửi đi Hải Phòng dán 15000 tiền tem có đủ không?
 • 请把文件拿来称一下。
 • Qǐng bǎ wénjiàn ná lái chēng yīxià.
 • Chỉnh(s) bả uấn chèn ná lai trâng(s) ý xè.
Anh lấy văn kiện ra cân xem.
 • 这件文件超重5克,请贴1万7千元的邮票。
 • Zhè jiàn wénjiàn chāozhòng wŭ kè, qǐng tiē yī wàn qī qiān yuán de yóupiào.
 • Trờ chẹn uấn chẹn trao Trung ủ khưa, nỉ thiê y oàn chi(s) chen tơ iếu peo.
Vặn kiện này nặng quá 5gr, dán 17000 tiền tem.
 • 请给我拿两套纪念邮票。
 • Qǐng gěi wǒ ná liǎng tào jìniàn yóupiào.
 • Chỉnh(s) cẩy ủa ná lẻng thào chi nen iếu peo(s).
Cho tôi hai bộ tem kỉ niệm.
 • 你喜欢哪套,请自己挑吧。
 • Nǐ xǐhuān nǎ tào, qǐng zìjǐ tiāo ba.
 • Nỉ xỉ khoan nả thào, chỉnh(s) chư chỉ theo ba.
Anh thích bộ nào, tự mình chọn đi.
 • 这几种邮票我每样要1套。
 • Zhè jǐ zhǒng yóupiào wǒ měi yàng yào yī tào.
 • Trpw chỉ trủng iếu peo(s) ủa mấy reng eo y thào.
Mấy loại tem này, mỗi cái tôi lấy một bộ.
 • 我再买10张信封。
 • Wǒ zài mǎi shí zhāng xìnfēng.
 • Uả trài mải sứ trang xin phâng.
Tôi lấy 10 cái phong bì.
 • A: 喂,请问是不是35574397的呢?
 • Wèi, qǐngwèn shì bù shì sān wŭ wŭ qī sì sān jiŭ qī de ne?
 • Uây, chỉnh(s) uân sư bú sư xan ú ú chi sư xan chiểu chi tợ nợ?
Alô, xin hỏi đây có phải là số 35574397 phải không?
 • B: 不是,你打错了,是35574398的。
 • Bù shì, nǐ dǎ cuòle, shì sān wŭ wŭ qī sì sān jiŭ bā de.
 • Bú sư, nỉ tả cùa(s) le, sư xan ú ù chi sư xan chiểu ba tợ.
Không phải, anh gọi nhầm số rồi, đây là số 35574398.
 • A: 对不起。
 • Duìbùqǐ.
 • Tuầy bu chỉ(s).
Xin lỗi.
 • B: 没关系
 • Méiguānxì.
 • Mấy quan xi.
Không có gì.
 • A: 喂,请问是首都酒店吗?
 • Wèi, qǐngwèn shì shǒudū jiǔdiàn ma?
 • Uấy, chỉnh(s) uân sư sâu tu chiểu ten ma?
Alô, xin hỏi đây có phải là khách sạn Thủ Đô không?
 • B: 是啊。
 • Shì a.
 • Sư a.
Vâng.
 • A: 麻烦给我转406号房。
 • Máfán gěi wǒ zhuǎn sì líng liù hào fáng.
 • Má phán thúng ủa choản sư lính khiêu khào pháng.
Làm phiền anh chuyển máy cho tôi tới phòng 406.
 • B:
 • Hǎo.
 • Hảo.
Được.
 • B: 小姐,那号房没有人接电话。
 • Xiǎojiě, nà hào fáng méi yǒu rén jiē diànhuà.
 • ẻo chiế, na khào pháng mấy iếu rấn chiê ten khoa.
Cô ơi, phòng đó không có người nghe điện thoại.
 • A: 出去逛街吗?
 • Chūqù guàngjiē ma?
 • Tru(s) chùy(s) qoang chiê ma?
Ra ngoài đi dạo phố à?
 • B: 请等一下….对啊。他出去了。
 • Qǐng děng yīxià…. Duì a. Tā chūqù le.
 • Chỉnh(s) tẩng ý xè…. tuây a. Tha tru(s) chuy lơ.
Xin đợi một chút… đúng vậy. Anh ấy đi ra ngoài rồi.
 • A: 请问你从哪里打过来?
 • Qǐngwèn nǐ cóng nǎlǐ dǎ guòlái?
 • Chỉnh(s) uân nỉ súng(s) nả lỉ tả cua lái?
Xin hỏi anh gọi từ đâu tới?
 • B: 麻烦你转告他,我们是越茂旅游公司。
 • Máfán nǐ zhuǎn gào tā, wǒ men shì yuè mào lǚyóu gōngsī.
 • Má phán nỉ troản cao tha, ủa mân sư duê mao lủy iếu cung si.
Làm phiền anh chuyển lới tới anh ta, chúng tôi gọi từ công ty du lịch Việt Mậu.
 • A: 好。
 • Hǎo.
 • Hảo.
Được.
 • B: 我想订房,拜礼四要。
 • Wǒ xiǎng dìngfáng, bài lǐ sì yào.
 • Uả xẻng tinh pháng, lỉ pài sư eo.
Tôi muốn đặt phòng, thứ năm tôi lấy phòng.
 • A: 可以
 • Kěyǐ.
 • Khứa ỷ.
Được.
 • B: 我是阮俊。
 • Wǒ shì ruǎn jùn.
 • Ủa sư doản chun.
Tôi là Nguyễn Tuấn

Một người có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại luôn có nhiều cơ hội thăng tiến cũng như có được mức lương cao hơn so với người không có được ký năng này. Để giúp các bạn học tiếng Trung cơ bản giao tiếp rèn luyện thêm kỹ năng gọi điện thoại, trong bài học hôm nay.

Tiếng Trung Chinese giới thiệu tới các bạn tổng hợp những từ vựng tiếng Trung thường gặp nhất trong gọi điện thoại và những mẫu câu giao tiếp phổ biến nhất trong những cuộc trao đổi qua điện thoại.

Xem thêm bài hội thoại cách gọi điện thoại bằng tiếng Trung

Khi bạn gọi điện thoại, có những câu, những nguyên tắc bắt buộc bạn phải học thuộc và tuân thủ. Chinese giới thiệu tới các bạn học tiếng Trung những mẫu câu và đoạn hội thoại về chủ đề gọi điện thoại.

喂,请问是不是35574397号码? Wèi, qǐngwèn shì bùshì 35574397 hàomǎ? Alô, xin hỏi đây có phải là số 35574397 không?
不是,你打错了。 Bùshì, nǐ dǎ cuòle. Không phải, anh gọi nhầm số rồi.
喂,请问是河内酒店吗? Wèi, qǐngwèn shì hénèi jiǔdiàn ma? Alô, xin lổi đây có phải khách sạn Hà Nội không ạ?
麻烦你帮我转电话到406号房。 Máfan nǐ bāng wǒ zhuǎn diànhuà dào 406 hào fáng. Phiền anh chuyển máy cho tôi tới phòng 406.
先生,那房间没有人接电话。 Xiānshēng, nà fángjiān méiyǒu rén jiē diànhuà. Thưa ngài, phòng đó không có ai nhận điện thoại.
麻烦你。我想找陈李明先生接电话。 Máfan nǐ. Wǒ xiǎng zhǎo chénlǐmíng xiānshēng jiē diànhuà. Làm phiền anh, tôi muốn tìm anh Trần Lí Minh nghe điện thoại.
请问你从哪里打过来? Qǐngwèn nǐ cóng nǎlǐ dǎ guòlái? Xin hỏi anh gọi từ đâu tới?
好,请等一下,你是林和先生吗? Hǎo, qǐng děng yīxià, nǐ shì lín hé xiānshēng ma? Được, xin anh đợi 1 chút, anh có phải tên là Hoà Lâm không?
对阿,我要订房给我中国朋友。 Duì ā, wǒ yào dìngfáng gěi wǒ zhōngguó péngyǒu. Đúng vậy, tôi muốn đặt phòng cho người bạn Trung Quốc của tôi.
 1. HỘI THOẠI

Việc gọi điện thoại và đưa ra những câu chào hỏi xã giao hay những câu hỏi sẽ không thể làm khó những người học tiếng Trung nếu như đã học bài học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề này.

喂,请问是不是35574397号码? Wèi, qǐngwèn shì bùshì 35574397 hàomǎ? Alô, xin hỏi đây có phải là số 35574397 không?
不是,你打错了,是35574398号码。 Bùshì, nǐ dǎ cuòle, shì 35574398 hàomǎ. Không phải, anh nhầm số rồi. Đây là số 35574398.
对不起。 Duìbùqǐ. Xin lỗi nhé.
没关系。 Méiguānxì. Không sao.
喂,请问是首都酒店吗? Wèi, qǐngwèn shì shǒudū jiǔdiàn ma? Alô, xin hỏi đây là khách sạn thủ đô có phải không?
是啊。 Shì a. Đúng rồi.
麻烦你帮我转电话到409号码,我要找美兰小姐。 Máfan nǐ bāng wǒ zhuǎn diànhuà dào 409 hàomǎ, wǒ yào zhǎo měi lán xiǎojiě. Phiền anh chuyển điện thoại cho tôi đến phòng 409, tôi muốn tìm cô Mỹ Lan.
好啊。 Hǎo a. Được ạ.
小姐,那间房没有人接电话。 Xiǎojiě, nà jiān fáng méiyǒu rén jiē diànhuà. Thưa chị, phòng đó không có ai nhận điện thoại.
她出去逛街吗? Tā chūqù guàngjiē ma? Cô ấy ra ngoài đi dạo rồi à?
请等一下。。。对阿,她出去了。 Qǐng děng yīxià… Duì ā, tā chūqùle. Xin đợi 1 chút…đúng vậy, cô ấy ra ngoài rồi.
请问你从哪里打过来? Qǐngwèn nǐ cóng nǎlǐ dǎ guòlái? Xin hỏi anh từ đâu gọi tới?
麻烦你转告她,我们是越茂旅游公司打过来。 Máfan nǐ zhuǎngào tā, wǒmen shì yuè mào 5 lǚyóu gōngsī dǎ guòlái. Phiền anh báo lại cho cô ấy, chúng tôi gọi từ công ty du lịch Việt Mậu.
好。 Hǎo. Được.
谢谢你。 Xièxiè nǐ. Cảm ơn.

Việc học tiếng Trung theo chủ đề của những người học tiếng Trung, một mặt cung cấp cho người học tiếng Trung hệ thống từ vựng phong phú qua đó làm cho khả năng nói của người học tiếng Trung giao tiếp tăng lên. Đồng thời, qua đó, giúp người học tiếng Trung có những bước tiến triển rất tốt để học tiếng Trung trong những chủ đề sau.

喂,请问是环美公司吗? Wèi, qǐngwèn shì huán měi gōngsī ma? Alô, xin hỏi có phải công ty Hoàn Mỹ đấy không?
什么?请大声一点。 Shénme? Qǐng dàshēng yīdiǎn. Sao cơ? Xin anh nói to lên chút.
是环美公司吗? Shì huán měi gōngsī ma? Có phải công ty Hoàn Mỹ không?
不是。是兴明公司。 Bùshì. Shì xìng míng gōngsī. Không phải. Là công ty Hưng  Minh.
对不起。 Duìbùqǐ. Xin lỗi.
没问题。 Méi wèntí. Không sao,
喂,是师范大学吗? Wèi, shì shīfàn dàxué ma? Alô, có phải trường đại học Sư Phạm không?
是啊。 Shì a. Đúng vậy.
请问,你找谁? Qǐngwèn, nǐ zhǎo shuí? Xin hỏi, anh tìm ai?
我找金黄老师。 Wǒ zhǎo jīnhuáng lǎoshī. Tôi tìm thầy Kim Hoàng.
他在宿舍吗? Tā zài sùshè ma? Ông ấy có ở ký túc xá ko?
。 Zài. Có.
他住几号房? Tā zhù jǐ hào fáng? Ông ấy ở phòng nào?
212 号房。 212 Hào fáng. Phòng 212.
请等一下。 Qǐng děng yīxià. Xin đợi một chút.
我叫金黄。 Wǒ jiào jīnhuáng. Tôi là Kim Hoàng đây.
金黄,你好,我是陈平,你最近好吗? Jīnhuáng, nǐ hǎo, wǒ shì chén píng, nǐ zuìjìn hǎo ma? Kim hoàng, chào anh, tôi là Trần Bình. Dạo này anh khoẻ không?
陈平,你好,好久不见,你最近怎么样?工作忙吗? Chén píng, nǐ hǎo, hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zuìjìn zěnme yàng? Gōngzuò máng ma? Trần Bình, chào anh, lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào? Công việc có bận không?
我还好,工作不太忙。 Wǒ hái hǎo, gōngzuò bù tài máng. Tôi vẫn khoẻ, công việc cũng không bận lắm.
我下礼拜举行结婚了,请你那天来参加我的婚礼。 Wǒ xià lǐbài jǔ háng jiéhūnle, qǐng nǐ nèitiān lái cānjiā wǒ de hūnlǐ. Tuần sau tôi tổ chức lễ kết hôn rồi, mời anh hôm đó đến dự hôn lễ của tôi.
OK.那天我一定去参加的。 Nèitiān wǒ yīdìng qù cānjiā de. OK. Hôm đó tôi nhất định sẽ tham gia.

Học tiếng Trung theo chủ đề: Gọi điện thoại – một chủ đề phong phú đa dạng và có tính áp dụng cao..

Hội thoại mua thẻ nạp điện thoại trong tiếng Trung

Hội thoại mua thẻ nạp điện thoại trong tiếng Trung
你们这儿有充值卡吗?
Nǐmen zhèr yǒu chōngzhíkǎ ma?
Ở đây có bán thẻ điện thoại không?有。
Yǒu.
Có.

有什么充值卡?
Yǒu shénme chōngzhíkǎ?
Có những loại thẻ nạp nào?

什么都有。你要哪个?
Shénme dōu yǒu. Nǐ yào nǎ ge?
Loại nào cũng có. Anh muốn loại nào?

我要越南军用电子电信公司的。
Wǒ yào Yuènán jūnyòng diànzǐ diànxìn gōngsī de.
Cho tôi thẻ Viettel.

多大面值的?
Duōdà miànzhí de?
Mệnh giá bao nhiêu?

你有多大的?
Nǐ yǒu duōdà de?
Anh có những loại mệnh giá nào?

1万、2万、5万、10万和50万。
1 wàn, 2 wàn, 5 wàn,10 wàn hé 50 wàn.
10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn và 50 nghìn.

我要一个10万的。
Wǒ yào yí ge 10 wàn de.
Cho tôi 1 thẻ 100 nghìn.

给你。
Gěi nǐ.
Đây.

钱在这儿。怎么充值?我来试试。
Qián zài zhèr. Zěnme chōngzhí? Wǒ lái shìshi.
Tiền đây. Nạp như thế nào? Để tôi thử xem.

刮开密码,拨打这个号码。这个号码是免费的。然后把这行数字输入手机。
Guā kāi mìmǎ, bōdǎ zhè ge hàomǎ. Zhè ge hàomǎ shì miǎnfèi de. Ránhòu bǎ zhè háng shùzì shūrù shǒujī.
Cào mật mã trên thẻ rồi gọi đến số này. Số này gọi miễn phí. Sau đó nhập dãy số này vào điện thoại.

输完了。
Shū wán le.
Nhập xong rồi.

最后按#号键结束。
Zuìhòu àn # hàojiàn jiéshù.
Cuối cùng nhấn phím # để kết thúc.
Vậy là nạp xong rồi à?

这就充值完了?
Zhè jiù chōngzhí wán le?
Vậy là nạp xong rồi à?

对,你现在就可以用了。
Duì, nǐ xiànzài jiù kěyǐ yòng le.
Vâng, bây giờ anh có thể dùng được rồi.

太好了,谢谢你。
Tài hǎo le, xièxie nǐ.
Tốt quá, cảm ơn anh.

别客气。
Bié kèqì.
Không có gì.

你们这儿有充值卡吗?
Nǐmen zhèr yǒu chōngzhíkǎ ma?
Ở đây có bán thẻ điện thoại không?有。
Yǒu.
Có.

有什么充值卡?
Yǒu shénme chōngzhíkǎ?
Có những loại thẻ nạp nào?

什么都有。你要哪个?
Shénme dōu yǒu. Nǐ yào nǎ ge?
Loại nào cũng có. Anh muốn loại nào?

我要越南军用电子电信公司的。
Wǒ yào Yuènán jūnyòng diànzǐ diànxìn gōngsī de.
Cho tôi thẻ Viettel.

多大面值的?
Duōdà miànzhí de?
Mệnh giá bao nhiêu?

你有多大的?
Nǐ yǒu duōdà de?
Anh có những loại mệnh giá nào?

1万、2万、5万、10万和50万。
1 wàn, 2 wàn, 5 wàn,10 wàn hé 50 wàn.
10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn và 50 nghìn.

我要一个10万的。
Wǒ yào yí ge 10 wàn de.
Cho tôi 1 thẻ 100 nghìn.

给你。
Gěi nǐ.
Đây.

钱在这儿。怎么充值?我来试试。
Qián zài zhèr. Zěnme chōngzhí? Wǒ lái shìshi.
Tiền đây. Nạp như thế nào? Để tôi thử xem.

刮开密码,拨打这个号码。这个号码是免费的。然后把这行数字输入手机。
Guā kāi mìmǎ, bōdǎ zhè ge hàomǎ. Zhè ge hàomǎ shì miǎnfèi de. Ránhòu bǎ zhè háng shùzì shūrù shǒujī.
Cào mật mã trên thẻ rồi gọi đến số này. Số này gọi miễn phí. Sau đó nhập dãy số này vào điện thoại.

输完了。
Shū wán le.
Nhập xong rồi.

最后按#号键结束。
Zuìhòu àn # hàojiàn jiéshù.
Cuối cùng nhấn phím # để kết thúc.
Vậy là nạp xong rồi à?

这就充值完了?
Zhè jiù chōngzhí wán le?
Vậy là nạp xong rồi à?

对,你现在就可以用了。
Duì, nǐ xiànzài jiù kěyǐ yòng le.
Vâng, bây giờ anh có thể dùng được rồi.

太好了,谢谢你。
Tài hǎo le, xièxie nǐ.
Tốt quá, cảm ơn anh.

别客气。
Bié .
Không có gì.

→Khi đi Trung Quốc, bạn rất cần biết cách sử dụng điện thoại, vậy hãy tham gia ngay khóa học tiếng Trung cơ bản để học nhiều cách gọi điện thoại, tìm địa chỉ, tìm đồ nhé. Hãy gọi ngay hotline 0912347782 để được hỗ trợ.

⇒ Xem tiếp bài 17: Tìm đồ thất lạc

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button