Tam tự kinh bài 17: 二十传 NHỊ THẬP TRUYỀN – 炎宋兴 VIÊM TỐNG HƯNG

二十传 NHỊ THẬP TRUYỀN

*** Xem lại bài 16: 宋齐继 TỐNG TỀ KẾ – 迨至隋 ĐÃI CHÍ TÙY

三百载。 TAM BÁ TẢI.
梁灭之, LƯƠNG DIỆT CHI,
国乃改。 QUỐC NÃI CẢI.
梁唐晋, LƯƠNG ĐƯỜNG TẤN,
及汉周。 CẬP HÁN CHÂU.
称五代, XƯNG NGŨ ĐẠI,
皆有由。 GIAI HỮU DO.

Tam tự kinh bài 17

Dịch Nghĩa

Truyền hai mươi đời, cai trị ngót ba trăm năm.
Nhà Lương diệt nhà Đường, bèn đổi hiệu nước.
Nhà Hậu Lương, nhà Hậu Đường, nhà Hậu Tấn, tới nhà Hậu Hán và nhà Hậu Châu;
kêu là đời Ngũ Đại [1], đều có nguyên cớ.
________________
[1] Hậu Lương: Chu Ôn làm quan đời Chiêu Tông nhà Đường, phong tước Lương vương,
cướp ngôi nhà Đường, truyền hai đời, được 19 năm (907-926). Hậu Đường: Lý Tôn Húc diệt nhà
Hậu Lương, truyền 4 đời, đổi 3 họ, được 13 năm (927-940). Hậu Tấn: Thạch Kính Đường cướp
ngôi nhà Hậu Đường, truyền hai đời, được 9 năm (940-949). Hậu Hán: Lưu Trí Viễn, bầy tôi của
rợ Khiết Đan, nhân lúc loạn, dân Trung Quốc lập lên làm vua, truyền hai đời, được 3 năm (947-
950). Hậu Châu: Quách Oai cướp ngôi nhà Hậu Hán, truyền 3 đời, được 8 năm (951-959). Năm
triều vua ấy hiệu nước đều trùng với năm triều trước, cho nên sách sử đều để chữ Hậu 後 phân
biệt ra, và ngắn ngủi, tất cả chỉ có 53 năm (906-959), cho nên kêu chung là Ngũ Đại 五代 (năm
đời); lại thiên hạ đều rối loạn, cho nên cũng kêu là Ngũ Quý 五季 (năm đời chót).

炎宋兴 VIÊM TỐNG HƯNG

受周禅。 THỌ CHÂU THIỆN.
十八传, THẬP BÁT TRUYỀN,
南北混。 NAM BẮC HỖN.
辽与金, LIÊU DỮ KIM,
皆称帝。 GIAI XƯNG ĐẾ.
元灭金, NGUYÊN DIỆT KIM,
绝宋世。 TUYỆT TỐNG THẾ.

Tam tự kinh bài 17

Giải nghĩa

Nhà Viêm Tống khởi lên, chịu nhà Châu trao ngôi, truyền 18 đời,
phía Nam và phía Bắc chung lộn [1].
Nước Liêu và nước Kim đều xưng hiệu đế [2].
Nhà Nguyên diệt nước Kim, dứt đời nhà Tống.
________________
[1] Triệu Khuôn Dẫn làm quan đời Hậu Châu, được phong tước Tống công, nhân trận loạn
Trần Kiều, đình thần ép vua Châu Cung để trao ngôi cho, ấy là vua Thái Tổ nhà Tống, nhất thống
thiên hạ, trị theo đức lửa, cho nên kêu là Viêm Tống, truyền tới Khâm tông, đóng đô tại đất Biện
Lương, kêu là Bắc tống. Qua đời vua Cao Tông bị nước Kim lấn, dời kinh đô qua Nam kinh, kêu
là Nam Tống, truyền tới Bính Tông, mất nước về Nguyên, tất cả 18 đời vua, được 316 năm (960-
1276).
[2] Từ đời vua Cao Tông nhà Tống dời kinh đô qua Nam kinh, tại phía Bắc thì họ Gia Luật là
người rợ Hồ chiếm cứ, xưng hiệu là Liêu, truyền 9 chúa, được 210 năm. Họ Hoàn Nhan đánh diệt
Liêu, xưng hiệu là Kim, truyền 10 đời, được 117 năm.

Video Tam tự kinh bài 17:二十传 NHỊ THẬP TRUYỀN

**Xem tiếp Tam Tự kinh bài 18: 莅中国 LỴ TRUNG QUỐC – 迨成祖 ĐÃI THÀNH TỔ
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

 .

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button