Từ vựng Hsk 3 Mới 9 cấp

 • 爱心
  ài xīn
  tiengviet
 • 安排
  ān pái
  tiengviet
 • 安装
  ān zhuāng
  tiengviet
 • àn
  tiengviet
 • 按照
  àn zhào
  tiengviet
 • tiengviet
 • 把握
  bǎ wò
  tiengviet
 • bái
  tiengviet
 • 白菜
  bái cài
  tiengviet
 • 班级
  bān jí
  tiengviet
 • bān
  tiengviet
 • 搬家
  bān jiā
  tiengviet
 • bǎn
  tiengviet
 • 办理
  bàn lǐ
  tiengviet
 • bǎo
  tiengviet
 • 保安
  bǎo ān
  tiengviet
 • 保持
  bǎo chí
  tiengviet
 • 保存
  bǎo cún
  tiengviet
 • 保护
  bǎo hù
  tiengviet
 • 保留
  bǎo liú
  tiengviet
 • 保险
  bǎo xiǎn
  tiengviet
 • 保证
  bǎo zhèng
  tiengviet
 • bào
  tiengviet
 • 报到
  bào dào
  tiengviet
 • 报道
  bào dào
  tiengviet
 • 报告
  bào gào
  tiengviet
 • bèi
  tiengviet
 • 北部
  běi bù
  tiengviet
 • 背后
  bèi hòu
  tiengviet
 • bèi
  tiengviet
 • 被子
  bèi zi
  tiengviet
 • 本来
  běn lái
  tiengviet
 • 本领
  běn lǐng
  tiengviet
 • 本事
  běn shì
  tiengviet
 • 比较
  bǐ jiào
  tiengviet
 • 比例
  bǐ lì
  tiengviet
 • 比赛
  bǐ sài
  tiengviet
 • 必然
  bì rán
  tiengviet
 • 必要
  bì yào
  tiengviet
 • 变化
  biàn huà
  tiengviet
 • 变为
  biàn wéi
  tiengviet
 • 标题
  biāo tí
  tiengviet
 • 标准
  biāo zhǔn
  tiengviet
 • 表达
  biǎo dá
  tiengviet
 • 表格
  biǎo gé
  tiengviet
 • 表面
  biǎo miàn
  tiengviet
 • 表明
  biǎo míng
  tiengviet
 • 表现
  biǎo xiàn
  tiengviet
 • 表演
  biǎo yǎn
  tiengviet
 • bìng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 51 → 100

 • 并且
  bìng qiě
  tiengviet
 • 播出
  bō chū
  tiengviet
 • 播放
  bō fàng
  tiengviet
 • 不必
  bù bì
  tiengviet
 • 不断
  bù duàn
  tiengviet
 • 不论
  bù lùn
  tiengviet
 • tiengviet
 • 补充
  bǔ chōng
  tiengviet
 • 不安
  bù ān
  tiengviet
 • 不得不
  bù dé bù
  tiengviet
 • 不光
  bù guāng
  tiengviet
 • 不仅
  bù jǐn
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 部门
  bù mén
  tiengviet
 • 部长
  bù zhǎng
  tiengviet
 • 才能
  cái néng
  tiengviet
 • 采取
  cǎi qǔ
  tiengviet
 • 采用
  cǎi yòng
  tiengviet
 • 彩色
  cǎi sè
  tiengviet
 • 曾经
  céng jīng
  tiengviet
 • 产生
  chǎn shēng
  tiengviet
 • 长城
  Cháng chéng
  tiengviet
 • 长处
  cháng chù
  tiengviet
 • 长期
  cháng qī
  tiengviet
 • chǎng
  tiengviet
 • 场合
  chǎng hé
  tiengviet
 • 场所
  chǎng suǒ
  tiengviet
 • 超级
  chāo jí
  tiengviet
 • cháo
  tiengviet
 • chǎo
  tiengviet
 • 吵架
  chǎo jià
  tiengviet
 • 衬衫
  chèn shān
  tiengviet
 • 衬衣
  chèn yī
  tiengviet
 • 称为
  chēng wéi
  tiengviet
 • 成功
  chéng gōng
  tiengviet
 • 成果
  chéng guǒ
  tiengviet
 • 成就
  chéng jiù
  tiengviet
 • 成立
  chéng lì
  tiengviet
 • 成熟
  chéng shú
  tiengviet
 • 成员
  chéng yuán
  tiengviet
 • 成长
  chéng zhǎng
  tiengviet
 • chéng
  tiengviet
 • 城市
  chéng shì
  tiengviet
 • 程度
  chéng dù
  tiengviet
 • 持续
  chí xù
  tiengviet
 • 充满
  chōng mǎn
  tiengviet
 • zhòng
  tiengviet
 • chū
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 101 → 150

 • 初步
  chū bù
  tiengviet
 • 初级
  chū jí
  tiengviet
 • 初中
  chū zhōng
  tiengviet
 • 除了
  chú le
  tiengviet
 • 处理
  chǔ lǐ
  tiengviet
 • chuán
  tiengviet
 • 传播
  chuán bō
  tiengviet
 • 传来
  chuán lái
  tiengviet
 • 传说
  chuán shuō
  tiengviet
 • 创新
  chuàng xīn
  tiengviet
 • 创业
  chuàng yè
  tiengviet
 • 创造
  chuàng zào
  tiengviet
 • 创作
  chuàng zuò
  tiengviet
 • 从来
  cóng lái
  tiengviet
 • 从前
  cóng qián
  tiengviet
 • 从事
  cóng shì
  tiengviet
 • cūn
  tiengviet
 • cún
  tiengviet
 • 存在
  cún zài
  tiengviet
 • 错误
  cuò wù
  tiengviet
 • 达到
  dá dào
  tiengviet
 • 打破
  dǎ pò
  tiengviet
 • 打听
  dǎ ting
  tiengviet
 • 大概
  dà gài
  tiengviet
 • 大使馆
  dà shǐ guǎn
  tiengviet
 • 大约
  dà yuē
  tiengviet
 • 大夫
  dà fū
  tiengviet
 • dài
  tiengviet
 • 代表
  dài biǎo
  tiengviet
 • 代表团
  dài biǎo tuán
  tiengviet
 • 带动
  dài dòng
  tiengviet
 • 带领
  dài lǐng
  tiengviet
 • 单元
  dān yuán
  tiengviet
 • 当初
  dāng chū
  tiengviet
 • 当地
  dāng dì
  tiengviet
 • 当然
  dāng rán
  tiengviet
 • 当中
  dāng zhōng
  tiengviet
 • dāo
  tiengviet
 • 导演
  dǎo yǎn
  tiengviet
 • 到达
  dào dá
  tiengviet
 • 到底
  dào dǐ
  tiengviet
 • 得分
  dé fēn
  tiengviet
 • 等待
  děng dài
  tiengviet
 • 底下
  dǐ xia
  tiengviet
 • 地区
  dì qū
  tiengviet
 • 电视剧
  diàn shì jù
  tiengviet
 • 电视台
  diàn shì tái
  tiengviet
 • 电台
  diàn tái
  tiengviet
 • 电子邮件
  diàn zǐ yóu jiàn
  tiengviet
 • diào
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 151 → 200

 • 调查
  diào chá
  tiengviet
 • dìng
  tiengviet
 • 定期
  dìng qī
  tiengviet
 • 东部
  dōng bù
  tiengviet
 • 动力
  dòng lì
  tiengviet
 • 动人
  dòng rén
  tiengviet
 • 读者
  dú zhě
  tiengviet
 • 短处
  duǎn chù
  tiengviet
 • 短裤
  duǎn kù
  tiengviet
 • 短期
  duǎn qī
  tiengviet
 • duàn
  tiengviet
 • 队员
  duì yuán
  tiengviet
 • 对待
  duì dài
  tiengviet
 • 对方
  duì fāng
  tiengviet
 • 对手
  duì shǒu
  tiengviet
 • 对象
  duì xiàng
  tiengviet
 • dùn
  tiengviet
 • 发表
  fā biǎo
  tiengviet
 • 发出
  fā chū
  tiengviet
 • 发达
  fā dá
  tiengviet
 • 发动
  fā dòng
  tiengviet
 • 发明
  fā míng
  tiengviet
 • 发生
  fā shēng
  tiengviet
 • 发送
  fā sòng
  tiengviet
 • 发言
  fā yán
  tiengviet
 • 发展
  fā zhǎn
  tiengviet
 • 反对
  fǎn duì
  tiengviet
 • 反复
  fǎn fù
  tiengviet
 • 反应
  fǎn yìng
  tiengviet
 • 反正
  fǎn zhèng
  tiengviet
 • 范围
  fàn wéi
  tiengviet
 • 方式
  fāng shì
  tiengviet
 • fáng
  tiengviet
 • 防止
  fáng zhǐ
  tiengviet
 • 房东
  fáng dōng
  tiengviet
 • 房屋
  fáng wū
  tiengviet
 • 房租
  fáng zū
  tiengviet
 • 访问
  fǎng wèn
  tiengviet
 • 放到
  fàng dào
  tiengviet
 • 飞行
  fēi xíng
  tiengviet
 • fèi
  tiengviet
 • 费用
  fèi yòng
  tiengviet
 • 分别
  fēn bié
  tiengviet
 • 分配
  fēn pèi
  tiengviet
 • 分组
  fēn zǔ
  tiengviet
 • 丰富
  fēng fù
  tiengviet
 • 风险
  fēng xiǎn
  tiengviet
 • 否定
  fǒu dìng
  tiengviet
 • 否认
  fǒu rèn
  tiengviet
 • 服装
  fú zhuāng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 201 → 250

 • tiengviet
 • 父母
  fù mǔ
  tiengviet
 • 父亲
  fù qīn
  tiengviet
 • tiengviet
 • 负责
  fù zé
  tiengviet
 • 复印
  fù yìn
  tiengviet
 • 复杂
  fù zá
  tiengviet
 • tiengviet
 • 改进
  gǎi jìn
  tiengviet
 • 改造
  gǎi zào
  tiengviet
 • 概念
  gài niàn
  tiengviet
 • gǎn
  tiengviet
 • 赶到
  gǎn dào
  tiengviet
 • 赶紧
  gǎn jǐn
  tiengviet
 • 赶快
  gǎn kuài
  tiengviet
 • gǎn
  tiengviet
 • 感冒
  gǎn mào
  tiengviet
 • 感情
  gǎn qíng
  tiengviet
 • 感受
  gǎn shòu
  tiengviet
 • 干吗
  gàn má
  tiengviet
 • 高速
  gāo sù
  tiengviet
 • 高速公路
  gāo sù gōng lù
  tiengviet
 • 告别
  gào bié
  tiengviet
 • 歌迷
  gē mí
  tiengviet
 • 歌声
  gē shēng
  tiengviet
 • 歌手
  gē shǒu
  tiengviet
 • 个人
  gè rén
  tiengviet
 • 个性
  gè xìng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 各地
  gè dì
  tiengviet
 • 各位
  gè wèi
  tiengviet
 • 各种
  gè zhǒng
  tiengviet
 • 各自
  gè zì
  tiengviet
 • 根本
  gēn běn
  tiengviet
 • 更加
  gèng jiā
  tiengviet
 • 工厂
  gōng chǎng
  tiengviet
 • 工程师
  gōng chéng shī
  tiengviet
 • 工夫
  gōng fū
  tiengviet
 • 工具
  gōng jù
  tiengviet
 • 工业
  gōng yè
  tiengviet
 • 工资
  gōng zī
  tiengviet
 • 公布
  gōng bù
  tiengviet
 • 公共
  gōng gòng
  tiengviet
 • 公开
  gōng kāi
  tiengviet
 • 公民
  gōng mín
  tiengviet
 • 公务员
  gōng wù yuán
  tiengviet
 • 功夫
  gōng fu
  tiengviet
 • 功课
  gōng kè
  tiengviet
 • 功能
  gōng néng
  tiengviet
 • 共同
  gòng tóng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 251 → 300

 • 共有
  gòng yǒu
  tiengviet
 • 姑娘
  gū niang
  tiengviet
 • tiengviet
 • 古代
  gǔ dài
  tiengviet
 • 故乡
  gù xiāng
  tiengviet
 • guà
  tiengviet
 • 关系
  guān xi
  tiengviet
 • 关注
  guān zhù
  tiengviet
 • 观察
  guān chá
  tiengviet
 • 观看
  guān kàn
  tiengviet
 • 观念
  guān niàn
  tiengviet
 • 观众
  guān zhòng
  tiengviet
 • guǎn
  tiengviet
 • 管理
  guǎn lǐ
  tiengviet
 • guāng
  tiengviet
 • 光明
  guāng míng
  tiengviet
 • 广播
  guǎng bō
  tiengviet
 • 广大
  guǎng dà
  tiengviet
 • 规定
  guī dìng
  tiengviet
 • 规范
  guī fàn
  tiengviet
 • 国内
  guó nèi
  tiengviet
 • 国庆
  Guó qìng
  tiengviet
 • 果然
  guǒ rán
  tiengviet
 • 果汁
  guǒ zhī
  tiengviet
 • 过程
  guò chéng
  tiengviet
 • 过去
  guò qù
  tiengviet
 • 哈哈
  hā hā
  tiengviet
 • 海关
  hǎi guān
  tiengviet
 • 害怕
  hài pà
  tiengviet
 • xíng
  tiengviet
 • 好好
  hǎo hǎo
  tiengviet
 • 好奇
  hào qí
  tiengviet
 • tiengviet
 • 合法
  hé fǎ
  tiengviet
 • 合格
  hé gé
  tiengviet
 • 合理
  hé lǐ
  tiengviet
 • 合作
  hé zuò
  tiengviet
 • 和平
  hé píng
  tiengviet
 • 红茶
  hóng chá
  tiengviet
 • 红酒
  hóng jiǔ
  tiengviet
 • 后果
  hòu guǒ
  tiengviet
 • 后面
  hòu miàn
  tiengviet
 • 后年
  hòu nián
  tiengviet
 • 互联网
  Hù lián wǎng
  tiengviet
 • 互相
  hù xiāng
  tiengviet
 • 划船
  huá chuán
  tiengviet
 • 华人
  Huá rén
  tiengviet
 • huà
  tiengviet
 • 话剧
  huà jù
  tiengviet
 • 话题
  huà tí
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 301 → 350

 • 欢乐
  huān lè
  tiengviet
 • huán
  tiengviet
 • 环保
  huán bǎo
  tiengviet
 • 环境
  huán jìng
  tiengviet
 • 会议
  huì yì
  tiengviet
 • 会员
  huì yuán
  tiengviet
 • huó
  tiengviet
 • huǒ
  tiengviet
 • 机器
  jī qì
  tiengviet
 • 积极
  jī jí
  tiengviet
 • 基本
  jī běn
  tiengviet
 • 基本上
  jī běn shang
  tiengviet
 • 基础
  jī chǔ
  tiengviet
 • 及时
  jí shí
  tiengviet
 • …极了
  jíle
  tiengviet
 • 集体
  jí tǐ
  tiengviet
 • 集中
  jí zhōng
  tiengviet
 • 计算
  jì suàn
  tiengviet
 • 记录
  jì lù
  tiengviet
 • 记者
  jì zhě
  tiengviet
 • 纪录
  jì lù
  tiengviet
 • 纪念
  jì niàn
  tiengviet
 • 技术
  jì shù
  tiengviet
 • 继续
  jì xù
  tiengviet
 • 加工
  jiā gōng
  tiengviet
 • 加快
  jiā kuài
  tiengviet
 • 加强
  jiā qiáng
  tiengviet
 • 家具
  jiā jù
  tiengviet
 • 家属
  jiā shǔ
  tiengviet
 • 家乡
  jiā xiāng
  tiengviet
 • 价格
  jià gé
  tiengviet
 • 价钱
  jià qian
  tiengviet
 • 价值
  jià zhí
  tiengviet
 • jià
  tiengviet
 • 坚持
  jiān chí
  tiengviet
 • 坚决
  jiān jué
  tiengviet
 • 坚强
  jiān qiáng
  tiengviet
 • 简单
  jiǎn dān
  tiengviet
 • 简直
  jiǎn zhí
  tiengviet
 • jiàn
  tiengviet
 • 建成
  jiàn chéng
  tiengviet
 • 建立
  jiàn lì
  tiengviet
 • 建设
  jiàn shè
  tiengviet
 • 建议
  jiàn yì
  tiengviet
 • 将近
  jiāng jìn
  tiengviet
 • 将来
  jiāng lái
  tiengviet
 • 交费
  jiāo fèi
  tiengviet
 • 交警
  jiāo jǐng
  tiengviet
 • 交流
  jiāo liú
  tiengviet
 • 交往
  jiāo wǎng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 351 → 400

 • 交易
  jiāo yì
  tiengviet
 • jiào
  tiengviet
 • jiào
  tiengviet
 • 教材
  jiào cái
  tiengviet
 • 教练
  jiào liàn
  tiengviet
 • 结实
  jiē shi
  tiengviet
 • 接待
  jiē dài
  tiengviet
 • 接近
  jiē jìn
  tiengviet
 • 节约
  jié yuē
  tiengviet
 • 结合
  jié hé
  tiengviet
 • 结婚
  jié hūn
  tiengviet
 • 结束
  jié shù
  tiengviet
 • 解决
  jiě jué
  tiengviet
 • 解开
  jiě kāi
  tiengviet
 • jīn
  tiengviet
 • 金牌
  jīn pái
  tiengviet
 • jǐn
  tiengviet
 • 仅仅
  jǐn jǐn
  tiengviet
 • 尽量
  jǐn liàng
  tiengviet
 • jǐn
  tiengviet
 • 紧急
  jǐn jí
  tiengviet
 • 紧张
  jǐn zhāng
  tiengviet
 • 进步
  jìn bù
  tiengviet
 • 进一步
  jìn yī bù
  tiengviet
 • 进展
  jìn zhǎn
  tiengviet
 • 近期
  jìn qī
  tiengviet
 • 京剧
  Jīng jù
  tiengviet
 • 经济
  jīng jì
  tiengviet
 • 经历
  jīng lì
  tiengviet
 • 经验
  jīng yàn
  tiengviet
 • 经营
  jīng yíng
  tiengviet
 • 精彩
  jīng cǎi
  tiengviet
 • 精神
  jīng shén
  tiengviet
 • 景色
  jǐng sè
  tiengviet
 • 警察
  jǐng chá
  tiengviet
 • jìng
  tiengviet
 • jiǔ
  tiengviet
 • jiù
  tiengviet
 • jiù
  tiengviet
 • 就是
  jiù shì
  tiengviet
 • 就业
  jiù yè
  tiengviet
 • 举办
  jǔ bàn
  tiengviet
 • 具体
  jù tǐ
  tiengviet
 • 具有
  jù yǒu
  tiengviet
 • 剧场
  jù chǎng
  tiengviet
 • 据说
  jù shuō
  tiengviet
 • 决定
  jué dìng
  tiengviet
 • 决赛
  jué sài
  tiengviet
 • 决心
  jué xīn
  tiengviet
 • 绝对
  jué duì
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 401 → 450

 • 咖啡
  kā fēi
  tiengviet
 • 开发
  kāi fā
  tiengviet
 • 开放
  kāi fàng
  tiengviet
 • 开始
  kāi shǐ
  tiengviet
 • 开业
  kāi yè
  tiengviet
 • 开展
  kāi zhǎn
  tiengviet
 • 看起来
  kàn qǐ lai
  tiengviet
 • 看上去
  kàn shang qu
  tiengviet
 • 考验
  kǎo yàn
  tiengviet
 • 科技
  kē jì
  tiengviet
 • 可靠
  kě kào
  tiengviet
 • 可乐
  kě lè
  tiengviet
 • 克服
  kè fú
  tiengviet
 • 客观
  kè guān
  tiengviet
 • 课程
  kè chéng
  tiengviet
 • kōng
  tiengviet
 • 空调
  kōng tiáo
  tiengviet
 • 恐怕
  kǒng pà
  tiengviet
 • 空儿
  kòng r
  tiengviet
 • 裤子
  kù zi
  tiengviet
 • 快速
  kuài sù
  tiengviet
 • kùn
  tiengviet
 • 困难
  kùn nan
  tiengviet
 • 浪费
  làng fèi
  tiengviet
 • 老百姓
  lǎo bǎi xìng
  tiengviet
 • 老板
  lǎo bǎn
  tiengviet
 • 老太太
  lǎo tài tai
  tiengviet
 • 老头儿
  lǎo tóu r
  tiengviet
 • tiengviet
 • 乐观
  lè guān
  tiengviet
 • lèi
  tiengviet
 • 类似
  lèi sì
  tiengviet
 • 离婚
  lí hūn
  tiengviet
 • 里面
  lǐ miàn
  tiengviet
 • 理发
  lǐ fà
  tiengviet
 • 理解
  lǐ jiě
  tiengviet
 • 理论
  lǐ lùn
  tiengviet
 • 理由
  lǐ yóu
  tiengviet
 • tiengviet
 • 力量
  lì liang
  tiengviet
 • 立刻
  lì kè
  tiengviet
 • 利用
  lì yòng
  tiengviet
 • lián
  tiengviet
 • 连忙
  lián máng
  tiengviet
 • 连续
  lián xù
  tiengviet
 • 连续剧
  lián xù jù
  tiengviet
 • 联合
  lián hé
  tiengviet
 • 联合国
  Lián hé guó
  tiengviet
 • 联系
  lián xì
  tiengviet
 • 凉水
  liáng shuǐ
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 451 → 500

 • le
  tiengviet
 • lǐng
  tiengviet
 • 领导
  lǐng dǎo
  tiengviet
 • 领先
  lǐng xiān
  tiengviet
 • 另外
  lìng wài
  tiengviet
 • 另一方面
  lìng yī fāng miàn
  tiengviet
 • 留学
  liú xué
  tiengviet
 • lóng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 录音
  lù yīn
  tiengviet
 • 路线
  lù xiàn
  tiengviet
 • 旅馆
  lǚ guǎn
  tiengviet
 • 旅行社
  lǚ xíng shè
  tiengviet
 • 绿茶
  lǜ chá
  tiengviet
 • luàn
  tiengviet
 • 落后
  luò hòu
  tiengviet
 • 麻烦
  má fan
  tiengviet
 • tiengviet
 • 满足
  mǎn zú
  tiengviet
 • 慢慢
  màn màn
  tiengviet
 • máo
  tiengviet
 • 毛病
  máo bìng
  tiengviet
 • 没用
  méi yòng
  tiengviet
 • 媒体
  méi tǐ
  tiengviet
 • měi
  tiengviet
 • měi
  tiengviet
 • 美好
  měi hǎo
  tiengviet
 • 美丽
  měi lì
  tiengviet
 • 美食
  měi shí
  tiengviet
 • 美术
  měi shù
  tiengviet
 • 美元
  Měi yuán
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 面对
  miàn duì
  tiengviet
 • 面积
  miàn jī
  tiengviet
 • 民间
  mín jiān
  tiengviet
 • 民族
  mín zú
  tiengviet
 • 明确
  míng què
  tiengviet
 • 明显
  míng xiǎn
  tiengviet
 • 命运
  mìng yùn
  tiengviet
 • mǒu
  tiengviet
 • 母亲
  mǔ qīn
  tiengviet
 • 木头
  mù tou
  tiengviet
 • 目标
  mù biāo
  tiengviet
 • 目前
  mù qián
  tiengviet
 • 奶茶
  nǎi chá
  tiengviet
 • 男子
  nán zǐ
  tiengviet
 • 南部
  nán bù
  tiengviet
 • 难道
  nán dào
  tiengviet
 • 难度
  nán dù
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 501 → 550

 • nèi
  tiengviet
 • 内容
  nèi róng
  tiengviet
 • 内心
  nèi xīn
  tiengviet
 • 能不能
  néng bùnéng
  tiengviet
 • 能力
  néng lì
  tiengviet
 • 年初
  nián chū
  tiengviet
 • 年代
  nián dài
  tiengviet
 • 年底
  nián dǐ
  tiengviet
 • 年纪
  nián jì
  tiengviet
 • niàn
  tiengviet
 • niú
  tiengviet
 • 农村
  nóng cūn
  tiengviet
 • 农民
  nóng mín
  tiengviet
 • 农业
  nóng yè
  tiengviet
 • 女子
  nǚ zǐ
  tiengviet
 • 暖和
  nuǎn huo
  tiengviet
 • tiengviet
 • pāi
  tiengviet
 • pái
  tiengviet
 • 排名
  pái míng
  tiengviet
 • 牌子
  pái zi
  tiengviet
 • pài
  tiengviet
 • 判断
  pàn duàn
  tiengviet
 • pàng
  tiengviet
 • 跑步
  pǎo bù
  tiengviet
 • pèi
  tiengviet
 • 配合
  pèi hé
  tiengviet
 • 批评
  pī píng
  tiengviet
 • 批准
  pī zhǔn
  tiengviet
 • tiengviet
 • 皮包
  pí bāo
  tiengviet
 • 啤酒
  pí jiǔ
  tiengviet
 • 票价
  piào jià
  tiengviet
 • 评价
  píng jià
  tiengviet
 • 苹果
  píng guǒ
  tiengviet
 • tiengviet
 • 破坏
  pò huài
  tiengviet
 • 普遍
  pǔ biàn
  tiengviet
 • 普及
  pǔ jí
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 其次
  qí cì
  tiengviet
 • 其实
  qí shí
  tiengviet
 • 奇怪
  qí guài
  tiengviet
 • 气候
  qì hòu
  tiengviet
 • 千万
  qiān wàn
  tiengviet
 • 前后
  qián hòu
  tiengviet
 • 前进
  qián jìn
  tiengviet
 • 前面
  qián miàn
  tiengviet
 • 前往
  qián wǎng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 551 → 600

 • qiáng
  tiengviet
 • 强大
  qiáng dà
  tiengviet
 • 强调
  qiáng diào
  tiengviet
 • 强烈
  qiáng liè
  tiengviet
 • qiáo
  tiengviet
 • qiǎo
  tiengviet
 • qīn
  tiengviet
 • 亲切
  qīn qiè
  tiengviet
 • 亲人
  qīn rén
  tiengviet
 • 亲自
  qīn zì
  tiengviet
 • 情感
  qíng gǎn
  tiengviet
 • 情况
  qíng kuàng
  tiengviet
 • 请教
  qǐng jiào
  tiengviet
 • 庆祝
  qìng zhù
  tiengviet
 • 球迷
  qiú mí
  tiengviet
 • tiengviet
 • 区别
  qū bié
  tiengviet
 • 取消
  qǔ xiāo
  tiengviet
 • 去世
  qù shì
  tiengviet
 • 全场
  quán chǎng
  tiengviet
 • 全面
  quán miàn
  tiengviet
 • 全球
  quán qiú
  tiengviet
 • quē
  tiengviet
 • 缺点
  quē diǎn
  tiengviet
 • 缺少
  quē shǎo
  tiengviet
 • 确保
  què bǎo
  tiengviet
 • 确定
  què dìng
  tiengviet
 • 确实
  què shí
  tiengviet
 • 裙子
  qún zi
  tiengviet
 • qún
  tiengviet
 • 热爱
  rè ài
  tiengviet
 • 热烈
  rè liè
  tiengviet
 • 人才
  rén cái
  tiengviet
 • 人工
  rén gōng
  tiengviet
 • 人类
  rén lèi
  tiengviet
 • 人民
  rén mín
  tiengviet
 • 人民币
  rén mín bì
  tiengviet
 • 人群
  rén qún
  tiengviet
 • 人生
  rén shēng
  tiengviet
 • 人员
  rén yuán
  tiengviet
 • 认出
  rèn chū
  tiengviet
 • 认得
  rèn de
  tiengviet
 • 认可
  rèn kě
  tiengviet
 • rèn
  tiengviet
 • 任何
  rèn hé
  tiengviet
 • 任务
  rèn wu
  tiengviet
 • réng
  tiengviet
 • 仍然
  réng rán
  tiengviet
 • 日常
  rì cháng
  tiengviet
 • 容易
  róng yì
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 601 → 650

 • 如何
  rú hé
  tiengviet
 • 散步
  sàn bù
  tiengviet
 • 沙发
  shā fā
  tiengviet
 • 沙子
  shā zi
  tiengviet
 • shāng
  tiengviet
 • 伤心
  shāng xīn
  tiengviet
 • 商品
  shāng pǐn
  tiengviet
 • 商业
  shāng yè
  tiengviet
 • 上来
  shàng lái
  tiengviet
 • 上面
  shàng miàn
  tiengviet
 • 上去
  shàng qù
  tiengviet
 • 上升
  shàng shēng
  tiengviet
 • 上衣
  shàng yī
  tiengviet
 • 设备
  shè bèi
  tiengviet
 • 设计
  shè jì
  tiengviet
 • 设立
  shè lì
  tiengviet
 • 社会
  shè huì
  tiengviet
 • 身份证
  shēn fèn zhèng
  tiengviet
 • shēn
  tiengviet
 • 深刻
  shēn kè
  tiengviet
 • 深入
  shēn rù
  tiengviet
 • shēng
  tiengviet
 • shēng
  tiengviet
 • 生产
  shēng chǎn
  tiengviet
 • 生存
  shēng cún
  tiengviet
 • 生动
  shēng dòng
  tiengviet
 • 生命
  shēng mìng
  tiengviet
 • 生意
  shēng yì
  tiengviet
 • 生长
  shēng zhǎng
  tiengviet
 • 声明
  shēng míng
  tiengviet
 • shèng
  tiengviet
 • 胜利
  shèng lì
  tiengviet
 • 失去
  shī qù
  tiengviet
 • 石头
  shí tou
  tiengviet
 • 石油
  shí yóu
  tiengviet
 • shí
  tiengviet
 • 时代
  shí dài
  tiengviet
 • 时刻
  shí kè
  tiengviet
 • 实际上
  shí jì shàng
  tiengviet
 • 实力
  shí lì
  tiengviet
 • 实行
  shí xíng
  tiengviet
 • 实验
  shí yàn
  tiengviet
 • 实验室
  shí yàn shì
  tiengviet
 • 食品
  shí pǐn
  tiengviet
 • 使
  shǐ
  tiengviet
 • 始终
  shǐ zhōng
  tiengviet
 • 世纪
  shì jì
  tiengviet
 • 世界
  shì jiè
  tiengviet
 • 世界杯
  Shì jiè bēi
  tiengviet
 • 市场
  shì chǎng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 651 → 700

 • 事故
  shì gù
  tiengviet
 • 事件
  shì jiàn
  tiengviet
 • 事实
  shì shí
  tiengviet
 • 事实上
  shì shí shàng
  tiengviet
 • 事业
  shì yè
  tiengviet
 • 试题
  shì tí
  tiengviet
 • 试验
  shì yàn
  tiengviet
 • 适合
  shì hé
  tiengviet
 • 适应
  shì yìng
  tiengviet
 • 适用
  shì yòng
  tiengviet
 • shì
  tiengviet
 • 收费
  shōu fèi
  tiengviet
 • 收看
  shōu kàn
  tiengviet
 • 收听
  shōu tīng
  tiengviet
 • 收音机
  shōu yīn jī
  tiengviet
 • 手续
  shǒu xù
  tiengviet
 • 手指
  shǒu zhǐ
  tiengviet
 • 首都
  shǒu dū
  tiengviet
 • 首先
  shǒu xiān
  tiengviet
 • shòu
  tiengviet
 • 受伤
  shòu shāng
  tiengviet
 • 书架
  shū jià
  tiengviet
 • shū
  tiengviet
 • 输入
  shū rù
  tiengviet
 • 熟人
  shú rén
  tiengviet
 • shǔ
  tiengviet
 • 属于
  shǔ yú
  tiengviet
 • shù
  tiengviet
 • 数量
  shù liàng
  tiengviet
 • shuāng
  tiengviet
 • 双方
  shuāng fāng
  tiengviet
 • 思想
  sī xiǎng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 速度
  sù dù
  tiengviet
 • suí
  tiengviet
 • suǒ
  tiengviet
 • 所长
  suǒ zhǎng
  tiengviet
 • tái
  tiengviet
 • tán
  tiengviet
 • 谈话
  tán huà
  tiengviet
 • 谈判
  tán pàn
  tiengviet
 • tāng
  tiengviet
 • táng
  tiengviet
 • 特色
  tè sè
  tiengviet
 • 提前
  tí qián
  tiengviet
 • 提问
  tí wèn
  tiengviet
 • 题目
  tí mù
  tiengviet
 • 体会
  tǐ huì
  tiengviet
 • 体现
  tǐ xiàn
  tiengviet
 • 体验
  tǐ yàn
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 701 → 750

 • 天空
  tiān kōng
  tiengviet
 • tián
  tiengviet
 • 调整
  tiáo zhěng
  tiengviet
 • tiào
  tiengviet
 • 跳高
  tiào gāo
  tiengviet
 • 跳舞
  tiào wǔ
  tiengviet
 • 跳远
  tiào yuǎn
  tiengviet
 • tiě
  tiengviet
 • 铁路
  tiě lù
  tiengviet
 • 听力
  tīng lì
  tiengviet
 • 听众
  tīng zhòng
  tiengviet
 • 停止
  tíng zhǐ
  tiengviet
 • 通常
  tōng cháng
  tiengviet
 • 通信
  tōng xìn
  tiengviet
 • 同意
  tóng yì
  tiengviet
 • tòng
  tiengviet
 • 痛苦
  tòng kǔ
  tiengviet
 • tóu
  tiengviet
 • 头脑
  tóu nǎo
  tiengviet
 • 突出
  tū chū
  tiengviet
 • 突然
  tū rán
  tiengviet
 • tiengviet
 • 图画
  tú huà
  tiengviet
 • tiengviet
 • tuán
  tiengviet
 • 团结
  tuán jié
  tiengviet
 • 团体
  tuán tǐ
  tiengviet
 • 推动
  tuī dòng
  tiengviet
 • 推广
  tuī guǎng
  tiengviet
 • 推进
  tuī jìn
  tiengviet
 • 推开
  tuī kāi
  tiengviet
 • 退
  tuì
  tiengviet
 • 退出
  tuì chū
  tiengviet
 • 退休
  tuì xiū
  tiengviet
 • 外交
  wài jiāo
  tiengviet
 • 外面
  wài miàn
  tiengviet
 • 外文
  wài wén
  tiengviet
 • 完美
  wán měi
  tiengviet
 • 完善
  wán shàn
  tiengviet
 • 完整
  wán zhěng
  tiengviet
 • 玩具
  wán jù
  tiengviet
 • 往往
  wǎng wǎng
  tiengviet
 • 危害
  wēi hài
  tiengviet
 • 危险
  wēi xiǎn
  tiengviet
 • wèi
  tiengviet
 • wéi
  tiengviet
 • 伟大
  wěi dà
  tiengviet
 • 卫生
  wèi shēng
  tiengviet
 • 卫生间
  wèi shēng jiān
  tiengviet
 • 为了
  wèi le
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 751 → 800

 • 温暖
  wēn nuǎn
  tiengviet
 • 文化
  wén huà
  tiengviet
 • 文件
  wén jiàn
  tiengviet
 • 文明
  wén míng
  tiengviet
 • 文学
  wén xué
  tiengviet
 • 文章
  wén zhāng
  tiengviet
 • 文字
  wén zì
  tiengviet
 • 握手
  wò shǒu
  tiengviet
 • 屋子
  wū zi
  tiengviet
 • 武器
  wǔ qì
  tiengviet
 • 武术
  wǔ shù
  tiengviet
 • 舞台
  wǔ tái
  tiengviet
 • 西部
  xī bù
  tiengviet
 • 希望
  xī wàng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 下来
  xià lai
  tiengviet
 • 下面
  xià miàn
  tiengviet
 • 下去
  xià qù
  tiengviet
 • 先进
  xiān jìn
  tiengviet
 • 显得
  xiǎn de
  tiengviet
 • 显然
  xiǎn rán
  tiengviet
 • 显示
  xiǎn shì
  tiengviet
 • 现场
  xiàn chǎng
  tiengviet
 • 现代
  xiàn dài
  tiengviet
 • 现金
  xiàn jīn
  tiengviet
 • 现实
  xiàn shí
  tiengviet
 • 现象
  xiàn xiàng
  tiengviet
 • 线
  xiàn
  tiengviet
 • 相比
  xiāng bǐ
  tiengviet
 • 相当
  xiāng dāng
  tiengviet
 • 相关
  xiāng guān
  tiengviet
 • 相互
  xiāng hù
  tiengviet
 • 相似
  xiāng sì
  tiengviet
 • xiāng
  tiengviet
 • 香蕉
  xiāng jiāo
  tiengviet
 • 消费
  xiāo fèi
  tiengviet
 • 消失
  xiāo shī
  tiengviet
 • 消息
  xiāo xi
  tiengviet
 • 效果
  xiào guǒ
  tiengviet
 • 写作
  xiě zuò
  tiengviet
 • xuè
  tiengviet
 • xīn
  tiengviet
 • xìn
  tiengviet
 • 信封
  xìn fēng
  tiengviet
 • 信任
  xìn rèn
  tiengviet
 • 行李
  xíng li
  tiengviet
 • 形成
  xíng chéng
  tiengviet
 • 形式
  xíng shì
  tiengviet
 • 形象
  xíng xiàng
  tiengviet
 • 形状
  xíng zhuàng
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 801 → 850

 • 幸福
  xìng fú
  tiengviet
 • 幸运
  xìng yùn
  tiengviet
 • xìng
  tiengviet
 • 性别
  xìng bié
  tiengviet
 • 性格
  xìng gé
  tiengviet
 • xiū
  tiengviet
 • 修改
  xiū gǎi
  tiengviet
 • 需求
  xū qiú
  tiengviet
 • 需要
  xū yào
  tiengviet
 • 宣布
  xuān bù
  tiengviet
 • 宣传
  xuān chuán
  tiengviet
 • 选手
  xuǎn shǒu
  tiengviet
 • 学费
  xué fèi
  tiengviet
 • 训练
  xùn liàn
  tiengviet
 • tiengviet
 • 压力
  yā lì
  tiengviet
 • yān
  tiengviet
 • 眼前
  yǎn qián
  tiengviet
 • yǎn
  tiengviet
 • 演唱
  yǎn chàng
  tiengviet
 • 演唱会
  yǎn chàng huì
  tiengviet
 • 演出
  yǎn chū
  tiengviet
 • 演员
  yǎn yuán
  tiengviet
 • yáng
  tiengviet
 • 阳光
  yáng guāng
  tiengviet
 • 要是
  yào shi
  tiengviet
 • 衣架
  yī jià
  tiengviet
 • 一切
  yī qiè
  tiengviet
 • tiengviet
 • 以来
  yǐ lái
  tiengviet
 • 一方面
  yī fāng miàn
  tiengviet
 • 艺术
  yì shù
  tiengviet
 • 意外
  yì wài
  tiengviet
 • 意义
  yì yì
  tiengviet
 • 因此
  yīn cǐ
  tiengviet
 • yín
  tiengviet
 • 银牌
  yín pái
  tiengviet
 • 印象
  yìn xiàng
  tiengviet
 • 应当
  yīng dāng
  tiengviet
 • 迎接
  yíng jiē
  tiengviet
 • 营养
  yíng yǎng
  tiengviet
 • yíng
  tiengviet
 • 影视
  yǐng shì
  tiengviet
 • 应用
  yìng yòng
  tiengviet
 • 优点
  yōu diǎn
  tiengviet
 • 优势
  yōu shì
  tiengviet
 • yóu
  tiengviet
 • 由于
  yóu yú
  tiengviet
 • 邮件
  yóu jiàn
  tiengviet
 • 邮票
  yóu piào
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 851 → 900

 • 邮箱
  yóu xiāng
  tiengviet
 • yóu
  tiengviet
 • 游戏
  yóu xì
  tiengviet
 • 游泳
  yóu yǒng
  tiengviet
 • 有的是
  yǒu de shì
  tiengviet
 • 有利
  yǒu lì
  tiengviet
 • 有效
  yǒu xiào
  tiengviet
 • 预报
  yù bào
  tiengviet
 • 预防
  yù fáng
  tiengviet
 • 预计
  yù jì
  tiengviet
 • 预习
  yù xí
  tiengviet
 • yuán
  tiengviet
 • 员工
  yuán gōng
  tiengviet
 • 愿望
  yuàn wàng
  tiengviet
 • yuē
  tiengviet
 • 乐队
  yuè duì
  tiengviet
 • 运输
  yùn shū
  tiengviet
 • 杂志
  zá zhì
  tiengviet
 • 早已
  zǎo yǐ
  tiengviet
 • zào
  tiengviet
 • 造成
  zào chéng
  tiengviet
 • 责任
  zé rèn
  tiengviet
 • 增加
  zēng jiā
  tiengviet
 • 增长
  zēng zhǎng
  tiengviet
 • 展开
  zhǎn kāi
  tiengviet
 • zhāng
  tiengviet
 • zhào
  tiengviet
 • zhě
  tiengviet
 • 真实
  zhēn shí
  tiengviet
 • zhēng
  tiengviet
 • 争取
  zhēng qǔ
  tiengviet
 • zhěng
  tiengviet
 • 整个
  zhěng gè
  tiengviet
 • 整理
  zhěng lǐ
  tiengviet
 • 整齐
  zhěng qí
  tiengviet
 • 整体
  zhěng tǐ
  tiengviet
 • 整天
  zhěng tiān
  tiengviet
 • 整整
  zhěng zhěng
  tiengviet
 • zhèng
  tiengviet
 • 正式
  zhèng shì
  tiengviet
 • zhèng
  tiengviet
 • 证件
  zhèng jiàn
  tiengviet
 • 证据
  zhèng jù
  tiengviet
 • 证明
  zhèng míng
  tiengviet
 • zhī
  tiengviet
 • 支持
  zhī chí
  tiengviet
 • 支付
  zhī fù
  tiengviet
 • zhǐ
  tiengviet
 • zhí
  tiengviet
 • 直播
  zhí bō
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 901 → 950

 • 直到
  zhí dào
  tiengviet
 • zhí
  tiengviet
 • 值得
  zhí de
  tiengviet
 • 职工
  zhí gōng
  tiengviet
 • 职业
  zhí yè
  tiengviet
 • 只好
  zhǐ hǎo
  tiengviet
 • 只是
  zhǐ shì
  tiengviet
 • 只有
  zhǐ yǒu
  tiengviet
 • zhǐ
  tiengviet
 • 指出
  zhǐ chū
  tiengviet
 • 指导
  zhǐ dǎo
  tiengviet
 • 至今
  zhì jīn
  tiengviet
 • 至少
  zhì shǎo
  tiengviet
 • 志愿
  zhì yuàn
  tiengviet
 • 志愿者
  zhì yuàn zhě
  tiengviet
 • 制定
  zhì dìng
  tiengviet
 • 制度
  zhì dù
  tiengviet
 • 制造
  zhì zào
  tiengviet
 • 制作
  zhì zuò
  tiengviet
 • 中部
  zhōng bù
  tiengviet
 • 中华民族
  Zhōng huá mín zú
  tiengviet
 • 终于
  zhōng yú
  tiengviet
 • zhōng
  tiengviet
 • zhǒng
  tiengviet
 • 种子
  zhǒng zi
  tiengviet
 • 重大
  zhòng dà
  tiengviet
 • 周围
  zhōu wéi
  tiengviet
 • zhū
  tiengviet
 • 主持
  zhǔ chí
  tiengviet
 • 主动
  zhǔ dòng
  tiengviet
 • 主任
  zhǔ rèn
  tiengviet
 • 主意
  zhǔ yi
  tiengviet
 • 主张
  zhǔ zhāng
  tiengviet
 • 注意
  zhù yì
  tiengviet
 • zhù
  tiengviet
 • zhuā
  tiengviet
 • 抓住
  zhuā zhù
  tiengviet
 • 专家
  zhuān jiā
  tiengviet
 • 专门
  zhuān mén
  tiengviet
 • 专题
  zhuān tí
  tiengviet
 • 专业
  zhuān yè
  tiengviet
 • zhuǎn
  tiengviet
 • 转变
  zhuǎn biàn
  tiengviet
 • 状况
  zhuàng kuàng
  tiengviet
 • 状态
  zhuàng tài
  tiengviet
 • zhuī
  tiengviet
 • zhǔn
  tiengviet
 • 资格
  zī gé
  tiengviet
 • 资金
  zī jīn
  tiengviet
 • 子女
  zǐ nǚ
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk3 – 9 Cấp mới: từ 951 → 1000

 • 自从
  zì cóng
  tiengviet
 • 自动
  zì dòng
  tiengviet
 • 自觉
  zì jué
  tiengviet
 • 自然
  zì rán
  tiengviet
 • 自身
  zì shēn
  tiengviet
 • 自主
  zì zhǔ
  tiengviet
 • zǒng
  tiengviet
 • 总结
  zǒng jié
  tiengviet
 • 总是
  zǒng shì
  tiengviet
 • 足够
  zú gòu
  tiengviet
 • 足球
  zú qiú
  tiengviet
 • 组合
  zǔ hé
  tiengviet
 • 左右
  zuǒ yòu
  tiengviet
 • 作品
  zuò pǐn
  tiengviet
 • 作者
  zuò zhě
  tiengviet
 • 做客
  zuò kè
  tiengviet
Back to top button