Từ vựng HSK tiếng Trung: Tải file các cấp độ từ Hsk1 đến Hsk6

Từ vựng HSK hiện tại có hai phần là Từ vựng HSK 6 cấp và Từ vụng HSK 9 cấp. Dưới đây là link tải và nội dung bài học của các bộ từ vựng này.

Phần 1: Link tải bộ từ vựng HSK 6 cấp

Trong file tải từ vựng hsk 6 cấp sẽ được sắp xếp như sau:

150 từ vựng HSK 1 [6 cấp]

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-1.html

300 từ vựng HSK 2 [6 cấp]

Trong file từ vựng HSK 2 – 6 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file:https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-2.html

600 từ vựng HSK 3 – 6 cấp

Trong file từ vựng HSK 2 – 6 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-3.html

1200 từ vựng HSK 4 [6 cấp]

Trong file từ vựng HSK 2 – 6 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-4.html

2500 từ vựng HSK 5 [6 cấp]

Trong file từ vựng HSK 2 – 6 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-5.html

5000 từ vựng HSK 5 [6 cấp]

Trong file từ vựng HSK 2 – 6 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-6.html

Phần 2: Link tải bộ từ vựng HSK 9 cấp

Trong file tải từ vựng HSK 9 cấp sẽ được sắp xếp như sau:

150 từ vựng HSK 1 – 9 cấp

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-1-moi-9-cap.html

300 từ vựng HSK 2 – 9 cấp

Trong file từ vựng HSK 2 – 9 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file:https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-2-moi-9-cap.html

300 từ vựng HSK 3 – 9 cấp

Trong file từ vựng HSK 3 – 9 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-3-moi-9-cap.html

300 từ vựng HSK 4 – 9 cấp

Trong file từ vựng HSK 4 – 9 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-4-moi-9-cap.html

300 từ vựng HSK 5 – 9 cấp

Trong file từ vựng HSK 5 – 9 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-5-moi-9-cap.html

300 từ vựng HSK 6 – 9 cấp

Trong file từ vựng HSK 6 – 9 cấp có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 (các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-6-moi-9-cap.html

300 từ vựng HSK 7 – 8 – 9 (9 cấp)

Trong file từ vựng HSK 7 – 8 – 9 (9 cấp) có 150 từ vựng cấp độ 2 + 150 từ vựng cấp độ 1 ( các bạn tải cả 1 và 2 ghép lại đủ 300 từ)

→ Xem chi tiết bài viết và tải file: https://chinese.edu.vn/vi/tu-vung-hsk-7-8-9-moi-9-cap.html

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button