Giáo trình tiếng Trung

Tổng hợp các Giáo trình tiếng Trung mới nhất 2021

Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển (phiên bản mới)

2

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển (phiên bản cũ)

giao trinh han ngu quyen 1 phien ban cu

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển Thượng

Giáo trình Boya

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh boya trung cap tap 2

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

giao trinh boya so cap tap 2

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển Thượng

Giáo trình 301

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

301 cau dam thoai tieng hoa

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo trình HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo trình HSKK

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo Trình Chuẩn YCT 3

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo trình Phát triển Hán ngữ

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo trình Hán ngữ MSUTONG

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ

Giáo trình Bắc ngữ

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển có 2 phiên bản: Phiên bản cũ và phiên bản mới. Mỗi phiên bản gồm 6 quyển chia 3 tập, mỗi tập 2 quyển (quyển Hạ và quyển Thượng)
Dưới đây là ảnh bìa và link chi tiết của Giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

giao trinh HSK Standard course

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 quyển Hạ