Từ vựng tiếng Trung thông dụng theo chủ đề: Các loại màu sắc

Từ vựng tiếng Trung thông dụng theo chủ đề: Các loại màu sắc

Các loại màu sắc trong tiếng Trung

Các từ vựng Tiếng Trung về chủ đề Màu sắc

STTTiếng TrungTiếng ViệtPhiên âm
1颜色Màu sắcyánsè
2红色Màu đỏhóngsè
3黄色Màu vànghuángsè
4蓝色Màu xanh lamlán sè
5白色Màu trắngbáisè
6黑色Màu đenhēisè
7橙色Màu camchéngsè
8绿色Màu xanh lálǜsè
9紫色Màu tímzǐsè
10灰色Màu ghi, màu xámhuīsè
11粉红色Màu hồng phấnfěnhóngsè
12粉蓝色Màu xanh lợtfěn lán sè
13咖啡色Màu cafékāfēisè
14红褐色Màu đỏ đậmhóng hésè
15金色Màu vàng (gold)jīnsè
16褐紫红色Màu đỏ bóoc đôhè zǐ hóngsè
17灰棕色Màu trohuī zōngsè
18浅蓝色Màu xanh da trờiqiǎn lán sè
19深蓝色Màu xanh lam đậmshēnlán sè
20浅绿色Màu xanh lá nhạtqiǎn lǜsè
21深绿色Màu xanh lá đậmshēn lǜsè
22深紫色Màu tím đậmshēn zǐsè
23浅紫色Màu tím nhạtqiǎn zǐsè
24碧色Màu xanh ngọcbì sè
25彩色Màu sắccǎi sè
26苍色Màu xanh biếccāng sè
27沧色Màu xanh ngắtcāng sè
28赤色Màu đỏ sonchìsè
29翠色Màu xanh biếccuì sè
30丹色Màu đỏdān sè
31栗色Màu hạt dẻlìsè
32褐色Màu nâuhèsè
33棕色Màu nâuzōngsè
34天蓝色Màu xanh da trờitiānlán sè
35玄色Màu đen huyềnxuán sè
36银色Màu bạcyínsè
37猩红色Màu đỏ ổixīnghóngsè
38银红色Màu đỏ bạcyín hóngsè
39肉红色Màu đỏ thịtròu hóngsè
40桔红色Màu cam quýtjú hóngsè
41血红色Màu đỏ tươixiě hóngsè
42火红色Màu đỏ rựchuǒ hóngsè
43橘红色Màu đỏ quýtjú hóngsè
44杏红色Màu đỏ quả hạnhxìng hóngsè
45牛血红色Màu đỏ tiết bòniú xiě hóngsè
46铜红色Màu đỏ đồngtóng hóngsè
47枣红色Màu táo đỏzǎo hóngsè
48米黄色Màu ngàmǐhuángsè
49金黄色Màu vàng óngjīn huángsè
50蜡黄色Màu vàng bónglà huángsè
51鹅黄色Màu vàng tơéhuángsè
52姜黄色Màu vàng nghệjiāng huángsè
53柠檬黄色Màu vàng chanhníngméng huángsè
54玛瑙红色Màu đỏ mã nãomǎnǎo hóngsè
55黄褐色Màu vàng nâuhuáng hésè
56鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóngsè
57赭色Màu đỏ sẫmzhě sè
58银白色Màu trắng bạcyín báisè
59茶色Màu chèchásè
60土黄色Màu vàng đấttǔ huángsè
61杏黄色Màu vàng quả hạnhxìng huángsè
62赤褐色Màu nâu đỏchìhésè
63碧绿色Màu xanh bibì lǜsè
64浅粉红色Màu hồng nhạtqiǎn fěnhóngsè
65灰棕色Màu nâu xámhuī zōngsè
66靛蓝色Màu chàmdiànlán sè
67青白色Màu trắng xanhqīng báisè
68青黄色Màu vàng xanhqīng huángsè
69青莲色Màu cánh senqīng lián sè
70浅黄色Màu vàng nhạtqiǎn huángsè
71深黄色Màu vàng đậmshēn huángsè
72酱色Màu tươngjiàngsè
73紫红色Màu mận chínzǐ hóngsè
74深红色Màu mận chínshēn hóng sè
75天青色Màu trong xanhtiān qīngsè
76栗褐色Màu nâu hạt dẻlì hésè
77胭脂红色Màu son đỏyānzhī hóng sè
78黄棕色Màu vàng nâuhuáng zōngsè
79铜色Màu đồngtóng sè
80奶油白色Màu trắng kemnǎiyóu báisè
81墨绿色Màu xanh sẫmmò lǜsè
82鲜红色Màu đỏ tươixiānhóng sè
83象牙黄色Màu vàng ngàxiàngyá huángsè
84淡紫色Màu tím hoa càdàn zǐsè
85蓝紫色Xanh tím thanlán zǐsè
86乳白色Màu trắng sữarǔbáisè
87苔绿色Màu xanh rêutái lǜsè
88雪白色Màu trắng tuyếtxuě báisè
89灰白色Màu trohuībáisè
90桃色Màu hồng đàotáosè
91玫瑰红色Màu đỏ hoa hồngméi gui hóng sè
92宝蓝色Màu lam sangbǎolán sè
93宝石红色Màu đỏ bảo thạchbǎoshí hóng sè
94深褐色Màu nâu đậmshēn hésè
95浅褐色Màu nâu nhạtqiǎn hésè
96海绿色Màu xanh nước biểnhǎi lǜsè
97海水蓝色Màu xanh nước biểnhǎishuǐ lán sè
98橄榄色Màu quả ô-liugǎnlǎn sè
99孔雀蓝色Màu xanh lông côngkǒngquè lán sè
100苍黄色Màu vàng xanhcāng huáng sè
101棕黑色Màu nâu đenzōng hēisè
102鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóng sè
103鼠灰色Màu ghi lông chuộtshǔ huīsè
104嫩色Màu nhạtnènsè
105浅色Màu nhạtqiǎnsè
106深色Màu đậmshēnsè
107红棕色Màu nâu đỏhóng zōngsè
108浅棕色Màu nâu nhạtqiǎn zōngsè
109深棕色Màu nâu đậmshēn zōngsè
110青蓝色Màu xanh lamqīng lán sè
111群青色Màu xanh thẫmqún qīngsè
112蛋黄色Màu lòng đỏ trứng gàdànhuáng sè
113米色Màu vàng nhạtmǐsè

鲜粉红色màu hồng tươi
赭色zhě sè/sǎi màu đỏ sẫm
银白色yín bái sè/sǎi、màu trắng bạc
天蓝色tiān lán sè/ xanh da trời
茶色chá sè/ màu chè
土黄色màu vàng đất
黄绿色huáng lǜ/lù sè/sǎi xanh nhạt
杏黄xìng huáng màu vàng
水绿色shuǐ lǜ/lù sè/sǎi
赤褐色chì hè sè/sǎi màu nâu đỏ
碧绿色bì lǜ/lù sè/sǎi xanh bi
浅蓝色qiǎn lán sè/sǎi xanh
浅粉红色qiǎn fěn hóng sè/sǎi
灰棕色huī zōng sè/sǎi màu nâu xám
靛蓝色diàn lán sè/sǎi màu chàm
黑色hēi sè/sǎi màu đen
蓝色lán sè/sǎi xanh lam
青白色qīng bái sè/sǎi màu trang xanh
青黄色qīng huáng sè/sǎi màu vàng xanh
青莲色qīng lián sè/sǎi màu cánh sen
棕色zōng sè/sǎi màu nâu
浅黄色qiǎn huáng sè/sǎi vàng nh
酱色jiàng sè/sǎi màu tương
紫红色深红色zǐ hóng sè/sǎi shēn hóng sè/sǎi màu mận chin
天青色tiān qīng sè/sǎi màu thiên thanh
栗褐色lì hè sè/sǎi nâu nhạ
柠檬黄níng méng huáng vàng chanh\
胭脂红yān zhī hóng son hồng
黄棕色huáng zōng sè/sǎi vàng nâu
铜色tóng sè/sǎi màu đồng
奶油白nǎi yóu bái màu kem
墨绿色mò lǜ/lù sè/sǎi xanh sẫm
深黄色shēn huáng sè/sǎi vàng đậm
鲜红xiān/xiǎn hóng đỏ tươi
金黄色jīn huáng sè/sǎi vàng óng
绿色lǜ/lù sè/sǎi xanh lá cây
灰色huī sè/sǎi màu xám\
靛青色diàn qīng sè/sǎi màu chàm\
象牙黄xiàng yá huáng màu ngà
淡紫色dàn zǐ sè/sǎi màu tím hoa cà
蓝紫色lán zǐ sè/sǎi xanh tím than
乳白色rǔ bái sè/sǎi trắng
苔绿tái/tāi lǜ/lù xanh rêu

黑色 hēi sè/sǎi màu đen
咖啡色màu cà phê
雪白xuě báimàu trắng
灰色màu xám
灰白色màu tro
桃色táo sè/ màu phớt hồng
粉红fěn hóng màu hồng
杨李色màu mận
紫色màu tím
红色màu đỏ
褐玫瑰红hè méi guī hóng màu nâu hoa hồng
宝蓝色bǎo lán sè/sǎi màu lam sang
宝石红bǎo shí hóng màu hồng bảo thạch
重褐色zhòng/chóng hè sè/ màu nâu đậm
猩红色xīng hóng sè/ màu đỏ như máu tinh tinh
海绿色xanh nước biển
海水蓝hǎi shuǐ lán xanh nước biển
橄榄色gǎn lǎn sè/sǎi màu tram
橘黄色jú huáng sè/sǎi màu da cam\
孔雀蓝kǒng què lán xanh lông công\
粉红色fěn hóng sè/sǎi màu h\ng\
紫色zǐ sè/sǎi màu tím
红hóng màu đỏ
苍黄cāng huáng vàng xanh

蓝色lán sè/sǎi xanh lam

棕黑色zōng hēi sè/sǎi màu nâu đen
鲜粉红xiān/xiǎn fěn hóng màu hồng tươi
天蓝色tiān lán sè/sǎi xanh da trời
鼠灰色shǔ huī sè/sǎi màu lông chuột
嫩色nèn sè/sǎi màu nhạt[
红棕色hóng zōng sè/sǎi màu nâu đỏ
浅棕色qiǎn zōng sè/sǎi nâu nhạt
青蓝色qīng lán sè/sǎi xanh lam
群青qún qīng xanh thẫm
黄色huáng sè/sǎi màu vàng
蛋黄色huáng sè/sǎi màu lòng đỏ trứng gà
浅绿色qiǎn lǜ/lù sè/sǎi xanh nhạt
碧绿色bì lǜ/lù sè/sǎi xanh biếc
天蓝色tiān lán sè/sǎi xanh da trời
浅粉红色qiǎn fěn hóng sè/sǎi hong nhạt
米色mǐ sè/sǎi màu vàng nhạt
黑色hēi sè/sǎi màu đen

Xem thêm các tư vựng tiếng Trung theo chủ đề khác tại đậy
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.edu.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Lớp sắp khai giảng

Bài viết tương tự

Xem tất cả bài viết