Ngữ pháp tiếng Trung

1.Các loại từ trong tiếng Trung

 • Danh từ
 • Động từ
 • Hình dung từ
 • Đại từ
 • Lượng từ và số từ
 • Phó từ
 • Giới từ
 • Liên từ
 • Trợ từ
 • Các từ tượng thanh
 • Thán từ

2. Kết cấu cú pháp câu trong tiếng Trung

 • Kết cấu chủ vị
 • Kết cấu chính phụ
 • Kết cấu động tân
 • Kết cấu động bổ
 • Kết cấu ngang bằng
 • Kết cấu phụ gia
 • Kết cấu lặp lại
 • Kết cấu đồng vị
 • Kết cấu số lượng
 • Kết cấu liên động
 • Kết cấu kiêm ngữ

3. Các thành phần câu trong tiếng Trung

 • Chủ ngữ
 • Vị ngữ
 • Tân ngữ
 • Trạng ngữ
 • Bổ ngữ
 • Định ngữ

4. Các loại câu trong tiếng Trung

 • Câu trần thuật
 • Câu nghi vấn
 • Câu cầu khiến
 • Câu cảm thán
 • Câu phức
 • Câu rút gọn