Tổng hợp Ngữ pháp HSK6 | Cấu trúc | Bài tập và file Pdf

Ngoài việc học và nâng cao vốn từ vựng, phần ngữ pháp trong HSK6 cũng rất quan trọng. Bạn cần phải nắm vững kiến thức ngữ pháp mới có thể đạt được điểm số cao trong bài thi. Sau đây, Chinese xin giới thiệu đến bạn tổng hợp toàn bộ cấu trúc ngữ pháp của trình độ HSK6 trong bộ “Giáo trình chuẩn HSK6”. Hy vọng sẽ góp phần giúp bạn ôn luyện một các dễ dàng và hiệu quả.

Tổng hợp Ngữ pháp HSK6 – Phần 1

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM
 

CHỦ ĐỀ 1: 生活点滴

Bài 1: 孩子给我们的启示 1.巴不得
2. 别提多……了
3. Từ đồng nghĩa có sắc thái khác nhau
4. Phân biệt 人家 và 别人
Bài 2: 父母之爱 1.恨不得
2. 顿时
3.不由得
4. Phân biệt 体谅 và 原谅
Bài 3: 一盒月饼 1. 番
2.过于
3. 着呢
4. Phân biệt 起码 và 至少
Bài 4: 完美的胜利 1. 成绩
2. 不料
3. 未免
4. Phân biệt 恰巧 và 正好
CHỦ ĐỀ 2: 不甘平庸 Bài 5: 学一门外语组要理由吗? 1. 而已
2. 固然
3. 无非
4. Phân biệt 专程 và 专门
Bài 6: 当好职场插班生 1. 唯独
2. 明明
3. 大不了
4. Phân biệt 创立 và 创办
Bài 7: 我的人生我做主 1.  于
2. .致使
3. 并非
4. Phân biệt 日益 và 越未越
Bài 8: 遇见原来的我 1. 对……而言
2. 有关
3. 不瞒你说
4. Phân biệt 极端 và 极度
CHỦ ĐỀ 3:多彩社会 Bài 9: 不用手机的日子 1. 通红, 雪白
2. 说A 就A
3. 形容词/ 动词+ 得+ 要命
4. Phân biệt 索性 và 干脆
Bài 10: 全球化视野中的中国饮食 1. 以至
2. 即便
3. 所在
4. Phân biệt 凡是 và 所有
Bài 11: 我不在时, 描在干什么? 1. 统统
2. 以….为….
3. 该干吗干吗
4. Phân biệt 急切 và 急忙
Bài 12: 我们都爱白噪音. 1. 不妨
2. 务必
3. 鉴于
4. Phân biệt 不得已 và 不得不
CHỦ ĐỀ 4: 走遍天下 Bài 13: 从旅游指南看事变迁 1. 俑于
2. 犹如
3. 和…..相比
4. Phân biệt 一向 và 一度
Bài 14: 背着电饭锅拍北极 1. 数量短语的重叠
2. 难以
3. 免得
4. Phân biệt 鼓动 và 鼓励
Bài 15: 山脉上的雕刻 1. 时而
2. 不禁
3. 无不
4. Phân biệt 拥有 và 具有
Bài 16: 徐健和他的野生动物摄影师们 1. 换句话说
2. 为….所….
3. 足以
4. Phân biệt 以便 và 便于
CHỦ ĐỀ 5: 美丽家园
;
Bài 17: 小动物眼中的慢世界 1. 东A 西B
2. 中
3. 姑且
4. Phân biệt 势必 và 一定
Bài 18: 神奇的丝瓜 1. 随即
2. 宁愿
3. A 归A
4. Phân biệt 连同 và一起
Bài 19: 无阳光的深海世界 1. 进而
2. 得以
3. 偏偏
4. Phân biệt 厉来và 从来
Bài 20: 金鸡窝 1. 况且
2. 大
3. 倒不如
4. Phân biệt 将近 và 将要

⇒ Link tải Tổng hợp Ngữ pháp HSK6 – phần 1 (Pdf)

⇒ Link tải Bài tập HSK6 – phần 1(Pdf)

tong hop ngu phap HSK6
Tổng hợp ngữ pháp HSK6

Tổng hợp ngữ pháp HSK6- Phần 2

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM
CHỦ ĐỀ 6: 趣味世界 Bài 21: 未来商店 1. 以免
2. 嫌
3. Phân biệt 不免 và 未免
Bài 22: 2050 年的汽车什么样? 1. 动不动
2. 早乙丙丁…..
3. Phân biệt 担保 và 保证
Bài 23: 大数据时代 1. 加以
2. 大大, 远 远
3. Phân biệt 万分 và 十分
Bài 24: 体体育明星们的离奇遭遇 1. 紧缩句
2. 特意
3. Phân biệt 特意 và 故意
CHỦ ĐỀ 7 : 经典阅读 Bài 25: 草船借箭 1. 即将
2. 能A 就A
3. Phân biệt 大致 và 大体
Bài 26: 奇异的灯光 1. 別说
2. 来来回回
3. Phân biệt 挨 và 受
Bài 27: 完璧归赵 1. 左….右….
2. 不成
3. Phân biệt 一贯 và 一直
Bài 28: 高山流水遇知音 1. 与先
2. ……也好, ……也罢
3. Phân biệt 诸 và 各
CHỦ ĐỀ 8:人体探秘 Bài 29: “笑” 的备忘录 1. 预先
2. ……也好, ……也罢
3. Phân biệt 诸 và 各
Bài 30: 你睡好了吗? 1. 不时
2. 多多少少
3. Phân biệt 容忍 và 忍受
Bài 31: 运动的受问 1. 逐
2. 归根到底
3. Phân biệt 胡乱 và 随便
Bài 32: 有时, 不妨悲伤 1. 哪怕
2. 反之
3. Phân biệt 许可 và 允许
CHỦ ĐỀ 9: 古今博览 Bài 33: 怀念慢生活 1. A 的A, B 的B
2. 一时
3. 现场 và 当场
Bài 34: 为文物而生的人 1. 尚且
2. 当
3. Phân biệt 温和 và 温柔
Bài 35: 走近木版年画 1. 一经
2. 本着 + 名词
3. Phân biệt 截止 và 终止
Bài 36: 中国古代书院 1. 为……….起见
2. 暂且
3. Phân biệt
CHỦ ĐỀ 10: 热点追踪 Bài 37: 警察的故事 1.为………起见
2. 暂且
3. Phân biệt 恐惧 và 恐怖
Bài 38: 慧眼捕捉商机 1. 屡次
2. 依据
3. Phân biệt 就近 và 附近
Bài 39: 互联网时代的生活 1. 任意
2. 尚未
3. Phân biệt 乐趣 và 兴趣
Bài 40: 人类超能力会改变世界纪录吗? 1. (把)……. 放在跟里
2. 不无3. Phân biệt 顽 强 và 坚强

⇒ Link tải Tổng hợp Ngữ pháp HSK6 – phần 2 (Pdf)

⇒ Link tải Bài tập HSK6 – phần 2 (Pdf)

3 thoughts on “Tổng hợp Ngữ pháp HSK6 | Cấu trúc | Bài tập và file Pdf”

  1. em chào c ạ. c có thể cho e xin link tải file ngữ pháp được không ạ, e vào web không tải được ạ, em cảm ơn c ạ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *