Bài 03: Mua sắm trong tiếng Trung

(1)您要买什么(nín yào mǎi shén me)?

What would you like (to buy)?

(2)我看看(wǒ kàn kan).

I’m just having a look.

(3)这个多少钱(zhè ge duō shǎo qián)?

How much is this?

(4)打折吗(dǎshé ma)?

Is there any discount?

(5)太贵了(tài guì le)!

It’s too expensive!

(6)便宜一点儿行吗(pián yi yì diǎn er xíng ma)?

Could you give me a reduction?

(7)是不是真丝的(shì bu shì zhēn sī de)?

Is it pure silk?

(8)有大一点儿的吗(yǒu dà yì diǎn er de ma)?

Do you have a larger one?

(9)还有别的颜色的吗(hái yǒu bié de yán sè de ma)?

Do you have it in any other colors?

(10)你穿多大的(nǐ chuān duō dà de)?

What size do you take?

(11)有没有更好的(yǒu mei yǒu gèng hǎo de)?

Have you get a nicer one?

(12)能换一个吗(néng huàn yí gè ma)?

Could you let me see another one?

(13)这(zhè)是(shì)什(shén)么(me)材(cái)料(liào)的(de)?

What is made of?

(14)我喜欢这条裤子(wǒ xǐ huan zhè tiáo kù zǐ).

I like this trouser.

(15)可以试试吗(kě yǐ shì shì ma)?

May I try it on?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *