Bài 07: Gửi thư trong tiếng Trung

(1)我要寄一封信(wǒ yào jì yī fēng xìn).

I would like to send a letter.

(2)挂号信还是平信(guà hào xìn hái shì píng xìn)?

Is it a registered or surface letter?

(3)寄到美国要多少钱(jì dàom ěi guó yào duō shǎo qián)?

How much does it cost to send it to America?

(4)买五张八毛的邮票(mǎi wǔ zhāng bā máo de yóu piào).

I want to buy five 8-mao stamps.

(5)寄一张明信片多少钱(jì yī zhāng míng xìn piàn duō shǎo qián)?

How much dose it cost to send a postcard?

(6)到奥地利(dào ào dì lì),不是澳大利亚(bú shì ào dà lì yà).

Please send it to Austria, not Australia.

(7)这儿能寄包裹吗(zhèer néng jì bāo guǒ ma)?

Can I send parcels here?

(8)里面是礼物(lǐ miàn shì lǐ wù).

There are presents inside it.

(9)还用看吗(hái yòng kàn ma)?

Do you still need to check it?

(10)打开看一下(dǎ kāi kàn yí xià).

Please open it and let me have a look.

(11)有好看的邮票吗(yǒu hǎo kàn de yóu piào ma)?

Do you have any beautiful stamps?

(12)特快专递得多少钱(tè kuài zhuān dì dé duō shǎo qián)?

How much is it by express delivery?

(13)什(shén)么(me)时(shí)候(hòu)能(néng)到(dào)?

When will it be delivered?

(14)给我一张包裹单(gěi wǒ yī zhāng bāo guǒ dān).

Give me a parcel form, please.

(15)我们这儿得邮政编码是多少(wǒ men zhè er dé yóu zhèng biān mǎ shì)?

What is the post code of this area?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *