Tổng hợp Ngữ pháp HSK 2 | Cấu trúc | Bài tập và file Pdf

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp HSK2 nằm trong “Giáo trình chuẩn HSK2” kèm theo là file pdf bài tập tải miễn phí. Hy vọng sẽ góp phần giúp bạn ôn luyện một các dễ dàng và hiệu quả.

Tổng hợp Ngữ pháp HSK2

tong hop ngu phap HSK2
Tổng hợp ngữ pháp HSK2
BÀI HỌC NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM
Bài 1: 几月去北京旅游最好。 1. Trợ từ 要
2. Phó từ chỉ mức độ 最
3. Cách diễn tả số ước lượng 几 và 多
Bài 2: 我每天六点起床。 1. Câu hỏi với 是不是
2. Đại từ 每
3. Đại từ nghi vấn 多
Bài 3: 右边那个红色是我的。 1. Cụm từ có 的
2. Cách dùng 一下
3. Phó từ ngữ khí 真
Bài 4: 这个工作是他帮我介绍的。 1. Cấu trúc 是的: nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động
2. Cấu trúc diễn tả thời gian: …..的时候
3. Phó từ chỉ thời gian 已经
Bài 5: 就买这个件吧。 1. Phó từ 就
2.Phó từ ngữ khí  还
3. Phó từ chỉ mức độ 有点儿
Bài 6: 你怎么不吃了? 1. Đại từ nghi vấn 怎么
2. Sự lặp lại lượng từ
3. Cấu trúc: 因为…., 所以….
Bài 7: 你家离公司远吗? 1. Phó từ ngữ khi 还
2. Phó từ chỉ thời gian 就
3. Động từ 离
4. Trợ từ ngữ khí 呢
Bài 8: 让我想想再告诉你。 1. Câu hỏi cấu trúc  ……., 好吗?
2. Phó từ 再
3. Câu kiêm ngữ
4.Sự lặp lại của động từ
Bài 9: 题太多,我没做完。 1. Bổ ngữ chỉ kết quả
2 Giới từ 从
3. Cách diễn tả thứ tự: 第…..
Bài 10: 别找了,手机在桌子上呢。 1. Câu cầu khiến: 不要…. 了/ 别.l…. 了
2. Giới từ 对
Bài 11:他比我大三岁。 1. Cấu trúc có động từ/ cụm động từ làm định ngữ
2. Câu có từ 比
3. Trợ động từ 可能
Bài 12: 你穿得太少了。 1. Bổ ngữ chỉ trạng thái
2. Câu có từ 比
Bài 13: 门开着呢。 1. Trợ từ động thái 着
2. Câu hỏi cấu trúc: 不是…. 吗?
3. Giới từ 住
Bài 14: 你看过那个电影吗? 1. Trợ từ động thái 过
2. Cấu trúc 虽然…, 但是…
3. Bổ ngữ chỉ tần suất 次
Bài 15: 今年就要到了。 1. Cấu trúc diễn tả trạng thái của hành động: 要…. 了
2. Cấu trúc 都…. 了

⇒ Link tải Tổng hợp Ngữ pháp HSK2 (Pdf)

⇒ Link tải Bài tập HSK2 (Pdf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *